Inspiratieboek 'Voedsellandschap' voor toekomstgerichte landbouwgebieden

Hoe kan je in een landbouwgebied naast voedselproductie ook thema’s als klimaatverandering, lokale voedselproductie en -verkoop, recreatie en biodiversiteit integreren? Het 'Inspiratieboek Voedsellandschap', geschreven door het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, biedt een antwoord op die vraag. De publicatie verkent het concept van een voedsellandschap en geeft 15 randvoorwaarden om tot een succesvol voedsellandschap te komen. Concrete voorbeelden geven de lezer inspiratie over economische, ecologische en maatschappelijke meerwaardecreatie in landbouwgebieden

Onze voedselproductie is de voorbije decennia steeds grootschaliger geworden. Daardoor staan verschillende openruimtefuncties op het platteland onder druk. Dat is jammer, want land- en tuinbouwers zijn van oudsher ook landschapsbouwers: hun activiteiten kunnen naast voedselproductie ook een ecologische en maatschappelijke meerwaarde creëren.

Het programma ‘Voedsel+Land+Schap’ onderzoekt hoe we lokaal voedsel kunnen produceren en tegelijk kunnen inzetten op andere functies van de open ruimte zoals recreatie, biodiversiteit, waterbeheer en streekidentiteit. ​ ​

Wat is een voedsellandschap?

Een voedsellandschap is een openruimtegebied waar lokale groepen verschillende openruimte-uitdagingen aanpakken: lokale voedselproductie, een mooier landschap, meer biodiversiteit, klimaatmaatregelen, toegankelijkheid van het platteland en bijhorende beleving, productie van hernieuwbare energie, goed bodem- en waterbeheer, …. De rol van landbouwers staat daarbij centraal . Een voedsellandschap start vanuit een samenwerking tussen landbouwers onderling en tussen landbouwers, het lokaal beleid, lokale maatschappelijke actoren en/of lokale ondernemers.

Inspiratieboek Voedsellandschap

Het inspiratieboek bundelt bevindingen en tips. Met opdrachten en een stappenplan helpt de inspiratiegids lokale groepen op weg om in een welbepaald gebied naast voedselproductie, ook invulling te geven aan andere maatschappelijke verwachtingen en uitdagingen. De oprichting van een voedsellandschap kan dan een win-win zijn voor verschillende partijen.

Open Ruimte Platform

De vraag van de Vlaamse Landmaatschappij om een inspiratieboek op te stellen, kadert in de werking van het Open Ruimte Platform. Dat platform stimuleert nieuwe en daadkrachtige (samen)werkvormen voor de open ruimte en voor het openruimtebeleid. Het initiatief Voedsel+Land+Schap van het Open Ruimte Platform verkent hoe we in een bepaald gebied voedsel op een rendabele manier kunnen produceren in wisselwerking met ecologische en maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact