Skip to Content

Investeringen in de leefbaarheid van Sint-Kruis-Winkel van start in 2016

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert in de inrichting van koppelingsgebieden om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse kanaalzone te verbeteren. Op grondgebied van de stad Gent wordt het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid gerealiseerd. In totaal zullen de inrichtingswerken ruim 550.000 euro kosten. Naast de Vlaamse overheid zullen ook de stad Gent en het Havenbedrijf Gent het project financieren. Tegen het najaar van 2016 starten de werken.

Joke Schauvliege: “Koppelingsgebieden zijn gebieden met meerdere functies (bos, natuur, landbouw, recreatie, …) die de overgang maken tussen de woonkernen en economische zones. Deze gebieden hebben een belangrijke bufferende en verbindende functie. Na realisatie zullen zij de leefbaarheid van de kanaaldorpen verbeteren.”

Het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid heeft een oppervlakte van 18 hectare en ligt ten oosten van de Kennedylaan en ten zuiden van de Barkstraat en de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel. Het gebied vormt een buffer tussen het kanaaldorp en het lager gelegen en deels voor bedrijvigheid nog bouwrijp te maken terrein ‘Moervaart-Noord reserve’.

In dit koppelingsgebied wordt een natuurgebied gerealiseerd dat deel uitmaakt van de natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven. Bij de aanleg is het streefdoel de ontwikkeling van een rietvegetatie. De natuurzone sluit nauw aan bij de bestaande natuurzone ‘Oude Moervaartarm’. In het verlande deel van de oude Moervaartarm worden beheerwerken uitgevoerd. Het deel met open water wordt gebaggerd en voorzien van hengelsteigers.

Het pad langs de Oude Moervaartarm wordt verbeterd en verbonden met de Spanjeveerstraat zodat bewoners kunnen genieten van een aangename wandellus. Het eerste deel van het pad zal toegankelijk blijven voor landbouwverkeer. De wandellus wordt voorzien van een aantrekkelijke inkleding met een rustzone en infopunt.

Het inrichtingsplan Sint-Kruis-Winkel-Zuid werd opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in samenwerking met de planbegeleidingsgroep en met medefinanciering van de stad Gent en het Havenbedrijf Gent.

Eind 2016 gaat de uitvoering op het terrein van start, na het verkrijgen van de bouwvergunning. De diensten van minister Joke Schauvliege coördineren het geheel van de werken.

Contacteer ons
Leen Van Nieuwerburgh leen.vannieuwerburgh@vlm.be, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh leen.vannieuwerburgh@vlm.be, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL