Kaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend na evaluatie waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast. De Vlaamse Regering heeft daarover op 30 oktober een principiële beslissing genomen en neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing. Minister Demir: “Doordat meer bedrijven bijkomende maatregelen zullen nemen vanaf 2021, kunnen verdere stappen gezet worden naar de verbetering van de waterkwaliteit. Daar bovenop bekijk ik welke extra maatregelen de efficiëntie en de handhaafbaarheid van MAP 6 nog kunnen verhogen.”

Het zesde mestactieplan (MAP 6) voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 waar gelden. Dat gebeurt op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022. Doordat de toestand en de trend van de waterkwaliteit verslechterd zijn ten opzichte van begin 2019, zijn er meer gebieden bijgekomen waar gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zullen worden.

Indeling volgens waterkwaliteit afstroomzones

Sinds MAP 6 van kracht is wordt Vlaanderen op basis van nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater ingedeeld in 4 gebiedstypes. Het grondgebied is verdeeld in afstroomzones volgens de waterhuishouding van het oppervlaktewater. Elke afstroomzone krijgt een gebiedstype toegekend. Als de resultaten goed zijn, wordt de afstroomzone ingedeeld in gebiedstype 0. Daar moeten landbouwers geen extra maatregelen nemen. Hoe slechter de waterkwaliteit en de recente evolutie, hoe hoger het gebiedstype, met strengere maatregelen voor de landbouwers tot gevolg.

De kaart met de 4 gebiedstypes is te vinden in Figuur 1 (onder voorbehoud van de definitieve beslissing door de Vlaamse regering).

figuur 1 Voorlopige kaart met gebiedstypes MAP 6 2021-2022
figuur 1 Voorlopige kaart met gebiedstypes MAP 6 2021-2022

In Figuur 2 zijn de verschillen weergegeven met de toestand bij de start van MAP 6 in 2019:

  • In totaal zijn 189 of 71% van de afstroomzones niet veranderd van gebiedstype;
  • 21 afstroomzones of 8% kent een gunstiger gebiedstype;
  • 55 afstroomzones of 21% kent een ongunstiger gebiedstype.
Figuur 2 Wijziging in gebiedstypes (GT) ten opzichte van bij de start van MAP 6
Figuur 2 Wijziging in gebiedstypes (GT) ten opzichte van bij de start van MAP 6

 

Tabel 1 geeft het overzicht van het aantal afstroomzones en arealen per gebiedstype voor de periode 2021-2022 in vergelijking met de periode2019-2020. Daaruit blijkt dat in 2021-2022:

  • gebiedstype 0 vermindert met 105.446 hectare;
  • gebiedstype 1 toeneemt met 84.811 hectare;
  • gebiedstype 2 vermindert met 49.843 hectare;
  • gebiedstype 3 toeneemt met 70.478 hectare.
Tabel 1 - Overzicht van de wijziging in het aantal afstroomzones en areaal per gebiedstype ten opzichte van de start van Map 6
Tabel 1 - Overzicht van de wijziging in het aantal afstroomzones en areaal per gebiedstype ten opzichte van de start van Map 6

In totaal zullen in de periode 2021-2022 de verstrengde gebiedsgerichte maatregelen van gebiedstype 2 en 3 van toepassing zijn op 285.398 hectare landbouwgrond. Dat is een toename van 20.635 hectare ten opzichte van de afbakening van 2019-2020. De gebiedsgerichte maatregelen houden een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.


Meer informatie

Koen Desimpelaere, diensthoofd Mestbeleid
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel ​ ​ ​ ​
T 02 543 76 01
koen.desimpelaere@vlm.be  

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact