Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen zet bestemmingen van het GRUP Rond Ronse om in realiteit op het terrein

De Vlaamse Regering heeft het landinrichtingsproject ‘Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1 ‘ goedgekeurd. Via dit project kunnen de bestemmingen, zoals ze zijn vastgelegd in het GRUP Rond Ronse, op het terrein gerealiseerd worden. De coördinatie van het project ligt bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Vlaamse overheid voorziet 9,9 miljoen euro subsidies via het instrument landinrichting naast de investerings- en reguliere budgetten van de andere Vlaamse overheden en diverse lokale besturen. Concrete inrichtingsplannen moeten de afgebakende bos- en landbouwgebieden optimaal inrichten met extra aandacht voor ​ maatregelen m.b.t. erosiebestrijding, klimaatbewust waterbeheer, erfgoedbehoud en landschapsontwikkeling.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rond Ronse (GRUP) definitief vastgesteld

Rond Ronse is een project dat liep via een geïntegreerd planningsproces: zoekend naar een oplossing voor het doorgaand verkeer in Ronse, maar daarnaast ook de Europese natuurdoelen realiseren, een erfgoedlandschap instellen en een toekomstperspectief bieden aan de landbouw. Al deze functies hebben nu via het GRUP een bestemming gekregen in het steeds schaarser wordende open ruimte. ​

Brede waaier aan partners en overleg en samenwerking

Door de definitieve vaststelling van het GRUP op 23 november jongstleden worden de locaties van de N60 en de zuidelijke omleidingsweg, bossen en landbouwgebied vastgelegd. ​
De volgende stap bestaat uit de realisatie ervan op het terrein. De Werkvennootschap neemt de (her)aanleg van de weg voor haar rekening. De VLM coördineert de inrichting van de open ruimte via het Landinrichtingsproject. Zij doet dit niet alleen, maar in nauw overleg en samenwerking met verschillende administraties en overheden, die financieel of naar uitvoering toe een rol opnemen: het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen en de steden Oudenaarde en Ronse. Daarnaast zal overleg met de natuur- en landbouwverenigingen en de belanghebbenden een constante blijven in dit proces.

Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1

Het landinrichtingsproject ligt in het zuidwesten van de Vlaamse Ardennen en vormt een aaneengesloten geheel met een oppervlakte van ca. 9.700 ha op het grondgebied van de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal en de steden Ronse en Oudenaarde.

De doelstellingen van dit landinrichtingsproject ‘Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1’ omvatten o.a.:

  • 374 ha bosuitbreiding binnen de boscomplexen Koppenberg tot Kluisbos en het Muziekbos;
  • een flankerend landbouwbeleid uitvoeren waar mogelijk om zo de impact van de bosuitbreiding, de aanleg van weginfrastructuur of andere maatregelen op de landbouw te verminderen;
  • erosiebeperkende maatregelen uitvoeren op locaties waar het sediment van de akkers na een hevige regenbui afstroomt naar infrastructuur, waterlopen, kwetsbare natuur en/of aanpalende percelen van andere landbouwers
  • het water lokaal ophouden en op die manier inspelen op het veranderend klimaat (klimaatrobuust waterbeheer);
  • ontharden waar mogelijk zodat meer water in de grond kan dringen
  • Inzetten op beekherstel en landschapsontwikkeling met aandacht voor het herstel van leefgebieden voor waardevolle soorten akkervogels, vleermuizen en vissen.
  • het landschapsbeeld van de Vlaamse Ardennen met het typisch erfgoed en de afwisseling van open kouters, beekvalleien en de afbakenende hagen of bomenrijen versterken.
  • recreatieve routes en onthaalpunten gericht op natuur- en landschapsbeleving verbeteren zonder extra te verharden.
Sfeerbeelden Vlaamse Ardenen
Sfeerbeelden Vlaamse Ardenen

Wat volgt?

Het is nu aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om samen met de projectpartners de verschillende ambities van de open ruimte van het vastgesteld GRUP te vertalen in landinrichtingsplannen. Het eerste landinrichtingsplan wordt in 2027/28 verwacht.

Het is echter niet wachten tot 2028 voor de eerste veranderingen en realisaties zichtbaar zullen zijn op het terrein. Samen met het ANB zet de VLM al in op het uitbreiden van de bestaande bossen binnen de bestemmingen van het RUP. Hiertoe worden op vrijwillige basis gronden verworven om te bebossen of om als ruilgrond te dienen voor getroffen beroepslandbouwers. Zo wordt de komende winter al 2,5 ha nieuw bos aangeplant als verbinding tussen het Watermolenbos en het Feelbos.

Meer info over het landinrichtingsproject: www.vlm.be/landinrichtingVlaamseArdennen

Ria De Dyn

Projectleider

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met