Mestbank controleert extra op bemesting met kunstmest bij vollegrondsgroenten in het najaar

De Mestbank zal vanaf september extra controles uitvoeren op het gebruik van kunstmest In de vollegrondsgroenteteelt.  Tijdens terreincontroles stellen de toezichthouders vast dat de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest niet altijd worden nageleefd en ook het toepassen van de voorwaarden voor bijbemesting na 31 augustus beter kan. Door nauwgezet te bemesten kunnen de land- en tuinbouwers bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Wat houden de controles in?
Bij handelaars van kunstmest en landbouwers, zal de Mestbank recente aankoopbewijzen voor kunstmest opvragen. Aansluitend wordt de aanwending van de kunstmest op de percelen gecontroleerd.

Als de toezichthouders van de Mestbank een overtreding vaststellen, zullen ze een proces-verbaal opmaken. Dat kan dan leiden tot een geldboete met intrekking van een verkregen vrijstelling of het niet verkrijgen van een aangevraagde vrijstelling en een inkorting op de betalingsrechten van het Departement Landbouw en Visserij.

Besteed dus zeker voldoende aandacht aan het uitvoeren van bemestingen met kunstmest om geldboetes te vermijden en mee te helpen aan een verbeterende waterkwaliteit. Hieronder zetten we de regels op een rij.

Regels voor bijbemesting van vollegrondsgroenten met kunstmest
Om uitspoeling te minimaliseren, is jaarlijks vanaf 1 september, slechts een beperkte bijbemesting van de vollegrondsgroenten met kunstmest toegestaan. U moet de volgende voorwaarden strikt naleven:

  • U moet na 15 augustus door een erkend laboratorium een bodemstaalname op het perceel laten uitvoeren waar de bijbemesting zal plaatsvinden. U mag pas bemesten als u het bijhorende bemestingsadvies hebt ontvangen. Zo kent u de hoeveelheid stikstof in de bodem en kunt u de hoeveelheid mest afstemmen op wat het gewas nodig heeft.
  • U mag de maximale bemestingsdosis uit het bemestingsadvies niet overschrijden. Als u te veel nutriënten toedient, zullen die niet opgenomen worden en een invloed hebben op het grond- en oppervlaktewater dat naar MAP-meetpunten stroomt.
  • U mag maximaal 60 kg werkzame N/ha opbrengen uit type 3 meststoffen (o.a. kunstmest) binnen een periode van 2 weken. Over de volledige periode september en oktober ligt het maximum op 100 kg werkzame N/ha.
  • NIEUW: de bemesting moet plaatsvinden voor 1 november.

Naast die specifieke regels, blijven uiteraard ook de algemene regels gelden bij het opbrengen van meststoffen, zoals het bemestingsverbod van 5 meter langs geklasseerde waterlopen en het bewerkingsverbod van 1 meter langs alle oppervlaktewaterlichamen (de teeltvrije zone).

Landbouwers kunnen de waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie terugvinden op de fotoplannen van de verzamelaanvraag of op het Geoloket Landbouw. Het “Geoloket landbouw” is eenvoudig te vinden op de website www.landbouwvlaanderen.be. Daar meldt u zich aan met uw elektronische identiteitskaart, waarna u de tegel “Geoloket landbouw” aanklikt. Vervolgens komt u terecht op een kaart, uitgezoomd op Vlaanderen. Door in te zoomen met de ‘plus’-knop of het wieltje van de muis, kunt u uiteindelijk de landbouwgebruikspercelen van uw keuze bekijken.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact