Mestbank controleert extra op gebruik van kunstmest in de buurt van waterlopen

De Mestbank stelt vast dat de waterkwaliteit stagneert in de gebieden met een intensieve groenteteelt en hoog kunstmestgebruik. Daarnaast stelt ze tijdens terreincontroles vast dat soms te weinig aandacht wordt geschonken aan de afstandsregels tot waterlopen bij het opbrengen van kunstmest. Daarom wil ze extra controleren op het gebruik van kunstmest in de buurt van waterlopen.

Afstand tot waterlopen
Bij het spreiden van meststoffen is het belangrijk om voldoende afstand te houden van de waterlopen. Als mest in het water terechtkomt, kan het nitraatgehalte immers te hoog worden. Als de wettelijke norm van 50 mg/l nitraat overschreden wordt, is de kans groot dat het hele afstroomgebied focusgebied wordt en dat alle landbouwers uit de buurt strengere maatregelen moeten nemen op het vlak van bemesting.

Artikel 21 van het Mestdecreet bepaalt dat bij de bemesting in de buurt van gecatalogeerde waterlopen (cat. 1, 2, 3) een afstand van 5 meter (gemeten vanaf de bovenste rand van het talud) moet worden gerespecteerd. In VEN-gebieden en op percelen met een steile helling is dat zelfs 10 meter. De ‘gecatalogeerde waterlopen’ zijn terug te vinden op de fotoplannen van de verzamelaanvraag en via de website van Geopunt. Om nutriëntenverliezen te vermijden bij het aanwenden van meststoffen is het respecteren van de wettelijke afstand uiterst belangrijk. 

De afstandsregels gelden niet alleen voor dierlijke en andere organische meststoffen, maar ook voor het toedienen van kunstmeststoffen.

Controles in de buurt van waterlopen
De toezichthouders van de Mestbank zullen extra controles uitvoeren in de buurt van waterlopen. Bij ernstige inbreuken zullen de toezichthouders een proces-verbaal opmaken dat kan leiden tot een geldboete. Ze zullen de vaststellingen ook doorgeven aan het Departement Landbouw en Visserij, waardoor een korting op de rechtstreekse inkomenssteun kan worden toegepast. Daarnaast kan de Mestbank een eerder verkregen vrijstelling van de kwalificatie als focusbedrijf intrekken of kan de landbouwer geen nieuwe vrijstelling meer verkrijgen tijdens een periode van 2 jaar.

De Mestbank roept de landbouwers dan ook op om via de fotoplannen van de verzamelaanvraag of via Geopunt na te gaan of er ‘gecatalogeerde waterlopen’ liggen langs de percelen waarop ze willen bemesten. De landbouwers moeten zelf voldoende afstand tot de waterloop houden of tijdig de loonwerker of erkende mestvoerder informeren. De landbouwer die over de bemestingsrechten beschikt is immers altijd verantwoordelijk voor de uitgevoerde bemestingen.

Waterloop opzoeken via Geopunt? Ga naar Geopunt.be en duid rechts bij ‘kaarten en plaatsen’, ‘natuur en milieu’ aan.  Duid vervolgens ‘water’ aan en vink hier de keuze ‘Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA waterloopsegmenten volgens categorie’ aan. Er kan naar een perceel gezocht worden (straat) via de witte balk in het midden boven de kaart.

Johan Decrop

Diensthoofd Handhaving, Vlaamse Landmaatschapij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met