Skip to Content

Mestbank deelt percelen in per klasse op basis van ingediende fosfaatanalyses

Door het nieuwe Mestactieprogramma (MAP 5) hangt de fosforbemestingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen. De bemestingsnorm is afhankelijk van de hoofdteelt en de klasse.

Hoe gebeurt de klasse-indeling en hoelang is ze geldig?
Voor de jaren 2015 en 2016 worden alle percelen automatisch ingedeeld in klasse III. Vanaf 2017 is klasse IV de referentieklasse.

De landbouwers mogen met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren. De betrokken percelen moeten in het jaar van de analyse wel zijn aangegeven in een verzamelaanvraag. Op basis van het resultaat van de analyse, wijst de Mestbank het bemonsterde perceel toe aan een klasse.

Voor de percelen waarvan de analyseresultaten ten laatste op 31 augustus 2015 naar de Mestbank werden gestuurd, geldt de nieuwe klasse vanaf 1 januari 2016. Voor de percelen waarvan de resultaten tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 naar de Mestbank worden gestuurd, geldt de nieuwe klasse vanaf 1 januari 2017.

Een analyseresultaat is 5 jaar geldig. Wanneer de gewijzigde klasse-indeling ingaat, hangt af van het tijdstip waarop de analyseresultaten aan de VLM worden bezorgd.
Ter verduidelijking: als het analyseresultaat van een staal dat in 2015 werd genomen ten laatste op 31 augustus 2015 aan de Mestbank is bezorgd, loopt de nieuwe klasse-indeling van 2016 t.e.m. 2020. Als het analyseresultaat van een staal dat in 2015 werd genomen, tussen 1 september en 31 december 2015 aan de Mestbank is bezorgd, gaat de klasse-indeling pas in vanaf 2017 maar loopt die eveneens t.e.m. 2020.

Waarom deze indeling ?
Naargelang de klasse, is een verschillende fosfaatbemestingsnorm van toepassing. 

Klasse-indeling beschikbaar op Mestbankloket
De Mestbank heeft alle aanvragen voor de toekenning van een nieuwe fosfaatklasse, die ten laatste zijn ingediend op 31 augustus 2015, behandeld. Op het Mestbankloket vinden de betrokken landbouwers hierover een rapport. Nadat ze zich hebben aangemeld met hun eID of token, kiezen ze voor de rubriek staalnames > bodem > fosfaat.

De rapporten bevatten een overzicht van de ingediende fosfaatanalyses per perceel met de toegekende fosfaatklasses en de eventuele financiële tegemoetkoming voor de analyses.

Financiële tegemoetkoming
Een financiële tegemoetkoming voor de fosfaatanalyse is mogelijk als het bodemstaal genomen is in 2015 of later. Bovendien moet het perceel minstens een klasse lager worden ingedeeld dan de klasse die van toepassing is én moet het perceel zijn ingedeeld in klasse I of II. Er is een forfaitair bedrag vastgelegd van 50 euro voor grasland en 25 euro voor akkerland.

De landbouwers die nog geen analyses van plantbeschikbaar fosfaat indienden bij de Mestbank hebben nog tot 31 augustus 2016 de tijd om vanaf 2017 een lagere fosfaatklasse te verkrijgen dan klasse IV. Voor 2016 geldt voor die percelen de referentieklasse III. Ook voor de analyses die in 2016 gebeuren, wordt een financiële tegemoetkoming voorzien. 

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL