Skip to Content

Mestbank informeert de landbouwers over bemestingsnormen en derogatie 2015

Overzicht bemestingsnormen 2015

De land- en tuinbouwers  kunnen hun persoonlijk overzicht ‘Berekening bedrijfsafzetruimte 2015’ raadplegen op het Mestbankloket.

In het overzicht staan de maximale mestafzetmogelijkheden voor het bedrijf voor 2015, uitgaand van elk perceel van de verzamelaanvraag 2015. De Mestbank heeft bij de samenstelling ervan rekening gehouden met alle relevante parameters zoals de oppervlakte, de teelt, het kwetsbaar gebied, de aanvragen en afkeuringen voor derogatie, de beheerovereenkomsten met bemestingsbeperkingen en de terreinvaststellingen.

MAP 5 voert een bedrijfsgerichte aanpak in. De landbouwer kan daardoor zowel de afzetruimte voor stikstof als voor fosfaat op bedrijfsniveau benutten. Voor een aantal percelen geldt echter wel een bemestingsbeperking. Daarom heeft de Mestbank, bij de berekening van de bedrijfsafzetruimte voor 2015, de percelen ingedeeld in percelen met een bemestingsbeperking (maximum toe te passen norm op het perceel) en percelen zonder een bemestingsbeperking. Op het overzicht wordt ook weergegeven of het bedrijf een focusbedrijf is of niet.

In deze derde versie van het rapport wordt rekening gehouden met alle parameters zoals gekend bij de Mestbank op 18 november 2015. De vorige versies van dat overzicht hielden met een aantal parameters geen rekening. Voor sommige land- en tuinbouwers is deze derde versie daarom verschillend van de vorige.

Afkeuringen en/of sancties derogatie

De landbouwers die een afkeuring of sanctie met betrekking tot de derogatie hebben opgelopen, naar aanleiding van administratieve en terreincontroles in 2015, vinden op het Mestbankloket een rapport hierover. De afkeuringen hebben betrekking op 2015. De sancties zijn van toepassing in 2016. Landbouwers die niet akkoord gaan met die afkeuringen of sancties, kunnen een bezwaar indienen tot uiterlijk 31 januari 2016. De procedure wordt uitgelegd in het rapport en de toelichting.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL