Mestbank roept landbouwers op om verplichte mestanalyses goed op te volgen

Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. In de eerste helft van 2019, stond op 86% van de transportdocumenten een geldig analyseresultaat vermeld. Het analyseresultaat was op 14% van de transportdocumenten dus niet in orde en dat cijfer wil de Mestbank snel terugdringen.

Het zesde Mestactieplan (MAP 6) zet sterk in op het bemesten volgens het 4J-principe (juiste mestsoort, juiste dosis, juiste tijdstip, juiste techniek). Bij dierlijke mest is de juiste mestsamenstelling essentieel om de juiste dosis te kunnen toedienen. Het regelmatig analyseren van de mest is dan ook belangrijk. Ook voor wie kiest om mest af te zetten met een forfaitaire mestsamenstelling. Het forfait mag immers alleen gebruikt worden als de waarden representatief zijn voor de mestsamenstelling van het bedrijf. Als dat niet het geval is, moet de landbouwer de mestsamenstelling bepalen op basis van regelmatige mestanalyses.

Wat moeten de landbouwers doen?
De landbouwers moeten hun meststalen tijdig laten nemen, zodat de mest altijd afgevoerd wordt met geldige analysewaarden. De staalname moet ten laatste op de dag van het transport gebeuren. Bovendien mag de mestanalyse op de dag van het transport niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het laboratorium bezorgt de analyseresultaten rechtstreeks aan de Mestbank via SMIL (Staalname Melding Internet Loket). Meststaalnames die niet gemeld worden via SMIL, kunnen niet gebruikt worden voor de afzet van mest. Op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) onder de rubriek Staalnames - Mest, kunnen landbouwers alle resultaten van hun mestanalyses raadplegen.

Mestsamenstellingen komen automatisch terecht in MTIL
Sinds 1 januari 2019 houdt het Mest Transport Internet Loket (MTIL) automatisch rekening met de keuze die de landbouwer maakte voor analyse of forfait. De geldige analyseresultaten, die op het Mestbankloket terug te vinden zijn in de rubriek Staalnames - Mest, worden automatisch ingevuld op de mesttransportdocumenten.

Als geen geldige mestsamenstelling bekend is blijft de mestsamenstelling op de transportdocumenten op nul staan. Dat zou voor de landbouwer en mestvoerder het signaal moeten zijn om dringend actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de transporten terug vertrekken met een geldige analyse.

Mogelijke gevolgen en sancties
Een eerste gevolg is dat de mestsamenstelling op de transportdocumenten op nul blijft staan. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de aanbieder van de mest, omdat die daardoor geen mestafzet kan bewijzen.

Bovendien beschouwt het Mestdecreet het rijden zonder geldige analyse als een zware overtreding. Daarvoor geldt een boete van 100 euro per vracht (maximaal 400 euro per transportdocument). Vanaf 2020 zal de Mestbank hier systematischer op controleren en sanctioneren.

Tom Van Thienen

Coördinator mestsamenstellingen, VLM

Leen Van den Bergh

Perscontact, woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact