Mestbank roept op om fosfaatanalyses zo snel mogelijk in te dienen

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers kunnen bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aanvragen als ze met een bodemanalyse van het gehalte aan plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) kunnen aantonen dat het perceel tot een andere klasse behoort. Het Mestdecreet voorziet in een financiële tegemoetkoming van de landbouwers als aan alle voorwaarden voldaan is.

Al voor 140.000 percelen, goed voor 304.000 ha, hebben landbouwers een afwijking van de referentieklasse fosfaat verkregen bij de Mestbank. De resultaten van de verwerking van die fosfaatanalyses kunnen de landbouwers binnenkort terugvinden op het Mestbankloket, in het overzicht van de bemestingsnormen.

Landbouwers die dit jaar nog fosfaatanalyses willen indienen, doen dat het best zo snel mogelijk.

De Mestbank behandelt de aanvragen immers in volgorde van ontvangst. De Mestbank zal alle fosfaatanalyses die ze uiterlijk op 1 oktober 2017 ontvangt nog dit jaar behandelen en valideren zodat de gewijzigde fosfaatnorm in werking kan treden vanaf 2018. In de mate van het mogelijke tracht de Mestbank nog later ingediende fosfaatanalyses te behandelen. Hiervoor kan de Mestbank geen garantie geven. Fosfaatanalyses die de Mestbank niet kan verwerken in 2017 treden pas in werking in 2019.

Voor de percelen die nog in 2017 verwerkt en gevalideerd worden, kan de financiële tegemoetkoming nog in 2017 uitbetaald worden op voorwaarde dat het budget dat toelaat. Als het budget overschreden wordt, geldt de financiële tegemoetkoming in volgorde van ontvangst van de fosfaatanalyses. Hoe sneller u uw fosfaatanalyses indient, hoe groter dus de kans dat u nog dit jaar zult uitbetaald worden en niet zult moeten wachten tot in 2018.

Alle fosfaatanalyses die de Mestbank in 2017 kan verwerken, zullen zichtbaar zijn op het Mestbankloket en het e-loket van de verzamelaanvraag 2018 van het Departement Landbouw en Visserij. De Mestbank kan voor de landbouwers van wie de analyses nog dit jaar verwerkt zijn een correcte berekening van de fosfaatbemestingsnormen in de bemestingsprognoses voor 2018 garanderen.

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Sabine De Mulder

Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact