Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

Als landbouwers te veel meststoffen opbrengen omdat de werkelijke mestsamenstelling hoger is dan de mestsamenstelling die vermeld wordt op de transportdocumenten, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Want te veel meststof gebruiken, betekent een overschot van stikstof in de  bodem na het groeiseizoen. En dat zorgt voor een hoog nitraatresidu en uitspoeling naar het water, met sancties voor de landbouwer en een slechte waterkwaliteit tot gevolg.

De Mestbank stelt vast dat vooral effluent en digestaat, beide eindproducten van mestverwerking, in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Effluent met een stikstofinhoud van minder dan 0,6 kg stikstof per ton mag bovendien, ook in het late najaar of vroege voorjaar worden opgebracht. Als effluent dan in werkelijkheid rijker is, verhoogt dat nog extra het risico op uitspoeling en dus ook op een slechte waterkwaliteit.

De Mestbank zal daarom strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Dit zijn de belangrijkste:

  • De maximale geldigheidstermijn van nieuwe analyses wordt ingekort van 3 maanden naar 1 maand.
  • Nieuwe staalnames moeten vooraf worden gemeld bij de Mestbank, waardoor de staalname gecontroleerd kan worden.
  • Alle vervoersdocumenten worden aangepast vanaf de staalnamedatum, waardoor de analyse met grote afwijking niet langer gebruikt kan worden.
     

Als er grote afwijkingen blijven voorkomen, kan de Mestbank staalnames per vracht opleggen, voor elke individuele vracht die bij de betrokken aanbieder vertrekt. De aanbieder van de mest zal de kost daarvoor moeten dragen.

De Mestbank roept op om meststalen correct te nemen en juiste waarden door te geven. Zo kunnen de landbouwers hun bemestingsdosis juist berekenen. Een juiste bemestingsdosis, is één van de in MAP 6 cruciale 4 J’s die bijdraagt tot oordeelkundig bemesten.

 

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder

Johan Decrop

diensthoofd Handhaving

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact