Skip to Content
Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen

Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

Als landbouwers te veel meststoffen opbrengen omdat de werkelijke mestsamenstelling hoger is dan de mestsamenstelling die vermeld wordt op de transportdocumenten, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Want te veel meststof gebruiken, betekent een overschot van stikstof in de  bodem na het groeiseizoen. En dat zorgt voor een hoog nitraatresidu en uitspoeling naar het water, met sancties voor de landbouwer en een slechte waterkwaliteit tot gevolg.

De Mestbank stelt vast dat vooral effluent en digestaat, beide eindproducten van mestverwerking, in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Effluent met een stikstofinhoud van minder dan 0,6 kg stikstof per ton mag bovendien, ook in het late najaar of vroege voorjaar worden opgebracht. Als effluent dan in werkelijkheid rijker is, verhoogt dat nog extra het risico op uitspoeling en dus ook op een slechte waterkwaliteit.

De Mestbank zal daarom strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Dit zijn de belangrijkste:

  • De maximale geldigheidstermijn van nieuwe analyses wordt ingekort van 3 maanden naar 1 maand.
  • Nieuwe staalnames moeten vooraf worden gemeld bij de Mestbank, waardoor de staalname gecontroleerd kan worden.
  • Alle vervoersdocumenten worden aangepast vanaf de staalnamedatum, waardoor de analyse met grote afwijking niet langer gebruikt kan worden.
     

Als er grote afwijkingen blijven voorkomen, kan de Mestbank staalnames per vracht opleggen, voor elke individuele vracht die bij de betrokken aanbieder vertrekt. De aanbieder van de mest zal de kost daarvoor moeten dragen.

De Mestbank roept op om meststalen correct te nemen en juiste waarden door te geven. Zo kunnen de landbouwers hun bemestingsdosis juist berekenen. Een juiste bemestingsdosis, is één van de in MAP 6 cruciale 4 J’s die bijdraagt tot oordeelkundig bemesten.

 

 

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder
Johan Decrop diensthoofd Handhaving
Leen Van den Bergh woordvoerder
Johan Decrop diensthoofd Handhaving
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL