Mestbankaangifte 2016

Mestbankaangifte: praktisch
Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De landbouwers van wie de Mestbank geen e-mailadres kent, ontvangen die oproep per brief. De aangifte is vanaf 9 januari 2017 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en kan tot en met 16 maart 2017 ingediend worden.

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen half december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 16 februari 2017.

Nieuw in de Mestbankaangifte voor land- en tuinbouwers 2016

De onderstaande opvragingen zijn nieuw in de Mestbankaangifte voor land- en tuinbouwers 2016:

  • Opvraging aandeel beweiding:

Vanaf productiejaar 2016 moet iedereen met graasdieren het aandeel beweiding aangeven. Sinds 2016 is het systeem van werkzame stikstof immers verplicht en moet het beweidingspercentage bekend zijn om de begrazing correct te kunnen verrekenen met een aparte werkingscoëfficiënt van 20%.

  • Opvraging melkgift 2015 en 2016:

In de Mestbankaangifte productiejaar 2016 wordt de melkgift van 2015 en 2016 opgevraagd omdat de Mestbank, sinds de afschaffing van het melkquotum, niet meer alle gegevens over melkleveringen en thuisverkoop krijgt van het Departement Landbouw en Visserij. De Mestbank gebruikt de gegevens van de melkproductie in 2015 en het gemiddeld aantal melkkoeien in 2015 om de melkproductiecategorie voor 2016 te bepalen. Ze doet hetzelfde met de gegevens van 2016 om de melkproductiecategorie voor 2017 te bepalen.

 

  • Opvraging emissiereducerende maatregelen in het kader van PAS

De vergunde emissiereducerende maatregelen in het kader van PAS, worden in de Mestbankaangifte productiejaar 2016 voor het eerst opgevraagd. PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is een programma dat de problematiek van de depositie van stikstof in de speciale beschermingszones wil aanpakken aan de hand van gerichte maatregelen.

Volmachten op het Mestbankloket

Op het Mestbankloket kan een landbouwer of uitbater aan andere personen of een onderneming (landbouwconsulent, adviesbureau, …) een volmacht verlenen om gegevens te raadplegen of bepaalde handelingen op het Mestbankloket uit te voeren. In de rubriek Volmachten > Volmachten beheren, kan een landbouwer of uitbater de al toegekende volmachten bekijken, nieuwe volmachten toekennen of bestaande volmachten stopzetten.

Wijziging aangifteplicht oppervlakte permanent overkapte landbouwgrond sinds MAP 5

Sinds MAP 5 geldt dat een tuinbouwbedrijf aangifteplichtig is, als het een oppervlakte permanent overkapte landbouwgrond in gebruik heeft die groter is dan of gelijk aan 50 are. Vroeger lag die grens op 2 ha. De Mestbank heeft eind 2015 hiervoor een brief gestuurd naar de bedrijven die voor MAP 5 bekend waren als niet-aangifteplichtig (< 2 ha).  Tuinbouwbedrijven die nog niet bekend zijn bij de Mestbank en minstens 50 are overkapte landbouwgrond in gebruik hebben worden langs deze weg opgeroepen om een landbouwernummer aan te vragen bij het Departement Landbouw en Visserij.    

VMM-aangifte
Net zoals vorig jaar, moet de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend worden via het heffingenloket van de VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2017 moeten indienen, krijgen half januari een brief van de VMM. De VMM-aangifte moet voor 15 maart 2017 ingediend worden.

Bart WIllaert

Diensthoofd Productie en afzet, Mestbankloket

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Pieter D'Hondt

Diensthoofd Heffingen, Heffingenloket

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met