Mestbankaangifte 2018

Mestbankaangifte 2018

De aangifte voor 2018 is vanaf 7 januari 2019 beschikbaar op het Mestbankloket en kan tot en met 15 maart 2019 ingediend worden.

Mestbankaangifte: praktisch
Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De landbouwers van wie de Mestbank geen e-mailadres kent, ontvangen die oproep per brief. De aangifte is vanaf 7 januari 2019 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en kan tot en met 15 maart 2019 ingediend worden.

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen in december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 15 februari 2019.

Nieuw in de Mestbankaangifte voor land- en tuinbouwers 2018

Bij de opslag van dierlijke mest, wordt de totale hoeveelheid P2O5 en N automatisch berekend, aan de hand van de ‘keuze mest’ die gemaakt werd.

Bijlagen bij de Mestbankaangifte
Formulieren zoals ‘aanvraag vrijstelling aangifteplicht’, ‘globale mestbalans’, ‘wijziging transportdocumenten’ en ‘register klein laadvermogen’, moeten de landbouwers rechtstreeks sturen naar de specifieke e-mailadressen die op de formulieren worden vermeld. Zo kunnen de formulieren sneller worden behandeld.

Volmachten op het Mestbankloket

Op het Mestbankloket, kan een landbouwer of uitbater aan andere personen of een onderneming (landbouwconsulent, adviesbureau, …), een volmacht verlenen om gegevens te raadplegen of bepaalde handelingen op het Mestbankloket uit te voeren. In de rubriek Volmachten > Volmachten beheren, kan een landbouwer of uitbater de al toegekende volmachten bekijken, nieuwe volmachten toekennen of bestaande volmachten stopzetten.

VMM-aangifte
Net zoals vorig jaar, moet de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend worden via het heffingenloket van de VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2019 moeten indienen, krijgen op 21 januari een brief van de VMM. De VMM-aangifte moet voor 15 maart 2019 ingediend worden.

Contacteer ons
Bart Willaert diensthoofd Productie en afzet, Vlaamse Landmaatschappij
Pieter D’Hondt diensthoofd Heffingen, Vlaamse Milieumaatschappij
Bart Willaert diensthoofd Productie en afzet, Vlaamse Landmaatschappij
Pieter D’Hondt diensthoofd Heffingen, Vlaamse Milieumaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL