Mestverwerkingscertificaten 2014 uitgereikt door de Mestbank

De Mestbank heeft voor productiejaar 2014 mestverwerkingscertificaten uitgereikt voor de export en mestverwerking van 38,6 miljoen kg stikstof. Dat zijn 2% meer mestverwerkingscertificaten dan in 2013. Er werden in 2014 minder mestverwerkingscertificaten uitgereikt aan mestverwerkingsinstallaties, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de export van onbehandelde mest.

Sterke stijging export onbehandelde mest in 2014

De export van onbehandelde mest steeg in 2014 sterk, globaal met 18% tot ruim 10 miljoen kg stikstof. We stellen gemiddeld een lagere stikstofinhoud van de onbehandelde mest vast maar de gestegen tonnages compenseren dat.

Van die 10,1 miljoen kg stikstof is 7,8 miljoen kg stikstof (77%) afkomstig van pluimveemest. Pluimveemest blijft dus de belangrijkste mestsoort die onbehandeld geëxporteerd wordt.

Ook de export van onbehandelde niet-pluimveemest, voornamelijk varkensmest, nam toe in 2014.

Zo werd in 2014 2,3 miljoen kg stikstof afkomstig van onbehandelde niet-pluimveemest geëxporteerd (tegenover 1,9 miljoen kg stikstof in 2013).

Minder mestverwerkingscertificaten voor mestverwerking in 2014

146 mestverwerkers (professionele mestverwerkingsinstallaties) kregen in 2014 samen mestverwerkingscertificaten voor 28,2 miljoen kg verwerkte stikstof. In 2013 kregen 148 mestverwerkers 29 miljoen mestverwerkingscertificaten.

Er werden in 2014 dus bijna 790.000 (3%) minder mestverwerkingscertificaten uitgereikt aan mestverwerkingsinstallaties dan in 2013. Het is voor het eerst dat de Mestbank minder mestverwerkingscertificaten uitreikt voor dit segment van de mestverwerking. Uit analyse blijkt dat in 2014 evenveel mest werd aangevoerd naar de verwerkingsinstallaties. Er zijn evenwel minder mestverwerkingscertificaten uitgereikt door de lagere stikstofinhoud van de aangevoerde mest (bv. voor varkensmest gemiddeld 8,6 kg N/ton in 2014 t.o.v. 9,7 kg N/ton in 2013).  

Landbouwers verwerkten in 2014 in hun stallen zelf bijna 350.000 kg stikstof met behulp van een zure luchtwasser of met een biologische luchtwasser met nabehandeling.  Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

Wat zijn mestverwerkingscertificaten?

De Mestbank reikt mestverwerkingscertificaten uit aan mestverwerkingsinstallaties voor de hoeveelheid stikstof uit Vlaamse dierlijke mest die ze hebben verwerkt. Ook landbouwers die hun dierlijke mest exporteren, krijgen hiervoor mestverwerkingscertificaten. Per kilogram stikstof die verwerkt of geëxporteerd wordt, kent de Mestbank 1 mestverwerkingscertificaat toe.

Landbouwbedrijven met een verwerkingsplicht kunnen mestverwerkingscertificaten gebruiken om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht.

Lies Clarysse

Dienst Productie en Afzet, Vlaamse Landmaatschappij

Paul De Ligne

Diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met