Skip to Content
Minister Demir geeft startschot voor grootschalig natuurherstel in De Liereman

Minister Demir geeft startschot voor grootschalig natuurherstel in De Liereman

Door het projectrapport van het natuurinrichtingsproject de Liereman goed te keuren, wordt meer dan elf miljoen euro vrijgemaakt voor het natuurherstel van het gebied.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, heeft op 19 juni 2020 de maatregelen voor het natuurinrichtingsproject De Liereman goedgekeurd. Het projectrapport werd in 2019 opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos, in nauw overleg met haar belangrijkste partners in dit gebied: de gemeentes Oud-Turnhout, Arendonk, Ravels en Natuurpunt, een aantal landbouwvertegenwoordigers en enkele burgers met een groot hart voor natuur. In het voorjaar van 2019 is het rapport in openbaar onderzoek gegaan.

De uitvoering van het project wordt geraamd op 11.560.460,- euro. Concreet gebeurt dit via een 3-sporenaanpak.  Binnen het eerste spoor wordt het grondgebruik aangepast en wordt het intensief landbouwgebruik in de kern van De Liereman stopgezet door grondverwerving en/of uitruiling van landbouwers naar andere landbouwgebieden.  Met het tweede spoor wordt een hydrologische scheiding tussen de natuurkern en het omliggende landbouwgebied gerealiseerd, waardoor het herstel van het oppervlaktewater- en grondwatersysteem van De Liereman mogelijk wordt.  Met het derde spoor worden verschillende natuurherstel- en natuurinrichtingsmaatregelen opgestart met de bedoeling de heiden, vennen en bossen een duurzame toekomst te geven.

Dankzij deze 3-sporenaanpak kunnen de unieke natuurwaarden van het gebied worden bewaard en kan het ecosysteem van De Liereman zich herstellen. Dit is positief voor de biodiversiteit en bevordert ook de ecosysteemdiensten, die dit gebied levert zoals waterbevoorrading en het tegengaan van overstromingsrisico. Maar ook de bescherming van het dikke veenpakket in de depressie van De Liereman, waarin heel veel CO2 ligt opgeslagen, is een belangrijke project- en klimaatdoelstelling.

Minister Zuhal Demir:

Vrijdag 24 april was ik op bezoek in dit door brand geteisterde gebied. Na herstel op korte termijn, moet er ook op langere termijn nagedacht worden over de Liereman. In dit projectrapport en natuurinrichtingsproject zijn heel wat maatregelen opgenomen die het gebied een nattere toekomst moeten geven. We gaan steeds meer naar nattere winters met overlast voor de buurt en drogere zomers met risico op branden. Als we dit gebied zijn natuurlijke waterbufferingsfunctie kunnen laten uitvoeren, dan wapenen we ons tegen veranderende klimaatsomstandigheden. Daarnaast creëren we ook een aangenaam gebied om te vertoeven, maar vooral een ideaal gebied voor de kempische fauna en flora.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Filip Debrabandere, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Filip Debrabandere, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL