Minister Demir investeert Blue deal relancemiddelen in de vallei van de Velddambeek in Oostkamp

Minister Demir investeert 389.500 euro Blue Deal relancemiddelen in de vallei van de Velddambeek in Baliebrugge (Oostkamp). Met deze middelen zal de vallei worden ingericht voor een betere waterberging en meer infiltratie om enerzijds wateroverlast stroomafwaarts in Ruddervoorde te voorkomen en anderzijds droogte te bestrijden. De natuurlijke inrichting van de vallei heeft ook als doel de waterkwaliteit te verbeteren en er in te zetten op valleibeleving en watereducatie. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) coördineert de investeringen via het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. De provincie West-Vlaanderen zal de werken uitvoeren.

De Velddambeek is een bovenloop van de Rivierbeek, een prachtige laaglandbeek met een natuurlijke meanderende loop doorheen een speciale beschermingszone. Het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek is een aandachtsgebied in het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 van het bekken van de Brugse Polders. De Velddambeek is aangeduid als natuurverbindingsgebied in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

In Baliebrugge loopt de Velddambeek door een brede vallei met graslanden. Deze vallei vormt een natuurlijke buffer bij veel neerslag. Door de Blue Deal investeringen zal deze natuurlijk bufferwerking worden versterkt om Ruddervoorde zo nog beter te beschermen tegen intensere buien als gevolg van de klimaatsverandering.

Via een slimme, stuurbare inlaat vanuit de Velddambeek naar de graslanden in de vallei zal het water zo lang mogelijk vasthouden om te zorgen voor meer infiltratie. Een betere voeding van de grondwatertafel is nodig om periodes van langdurige droogte te kunnen ondervangen. De haalbaarheid om de Oude Veldbeek terug naar de oorspronkelijke loop te herstellen en zo haar water rechtstreeks naar deze locatie te brengen, wordt onderzocht. Een goede opvolging via peilbuizen zorgt ervoor dat we kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden.

De natuurlijke inrichting van de valleigronden zal ook de waterkwaliteit verbeteren omdat het water langer ter plekke blijft en bijkomende gezuiverd kan worden via riet en de natuurlijke vegetatie. Aangezien de Velddambeek een bovenloop is van de Rivierbeek, dragen deze maatregelen bij tot de bescherming en het herstel van de kwalitatieve beekvallei van de Rivierbeek in het stroomafwaarts gelegen habitatrichtlijngebied en de doelstellingen van het aandachtsgebied.

Tot slot is er ook aandacht voor beleving en het informeren van burgers en bezoekers over integraal waterbeheer, de impact van klimaatsverandering en de inzet van Blue Deal middelen in de strijd tegen droogte.

De VLM verwierf de gronden via het landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid, met 50% subsidie van de Vlaamse Overheid en 50% middelen van de provincie West-Vlaanderen. De werken worden begroot op 389.500 euro en volledig gefinancierd met Blue Deal relancemiddelen. De provincie West-Vlaanderen zorgt voor het ontwerp en de uitvoering van de werken.

Deze inrichtingswerken zijn een volgende stap in de integrale aanpak van de Velddambeek door de VLM en de provincie West-Vlaanderen via het Landinrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid. Ze zijn bovendien een mooie aanvulling op de inrichting van het Torwoud in Torhout en de aanleg van oeverstroken en bedijking langs de Velddambeek in Baliebrugge.

 

Barbara Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact