Natuur en recreatie: avontuur in het Zoerselbos

Zoersel

Topnatuur vlakbij recreatieve paden
Topnatuur vlakbij recreatieve paden

Het Zoerselbos is populair. Fietsers, wandelaars en ruiters vinden hun weg naar het bos. De rijke planten- en dierenwereld en het aantrekkelijk landschap met veel afwisseling zijn dan ook unieke troeven. Binnenkort start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met werken in het Zoerselbos die de recreatieve infrastructuur sterk verbetert.

Het succes van het Zoerselbos is misschien wel haar grootste uitdaging. Zeker op de piekmomenten zorgt de combinatie van wandelaars, fietsers en ruiters soms voor gevaarlijke situaties. Niet alleen de mens, maar ook de kwetsbare natuur, is daar het slachtoffer van. We spreiden nu de recreatieve paden als antwoord op dit probleem. ​

Uitbreiding van het recreatief netwerk op komst

We leggen een nieuwe recreatieve verbinding aan, zo schuift de grens van Zoerselbos een beetje op. Op de weilanden van Sjouwel, langs de E34, komt een breed wandel-, fiets- en ruiterpad. Het wandel- en fietspad bestaat uit een halfverharding en voor het ruiterpad wordt een zandbodem voorzien. Voor wandelaars komt er aan de noordrand van de weilanden een alternatieve route. ​

Het pad over Sjouwel wordt aangesloten op een nieuw pad dat evenwijdig met de Rodendijk (N14) loopt. Die route is eigenlijk niet nieuw, want historisch gezien lag hier de vroegere Schachtendreef, die nog altijd te zien is aan een kleine niveauverschil op het terrein. De Schachtendeef mondt uit op de Zoerselbosdreef. Wandelaars en fietsers kunnen hier hun tocht nog verder zetten langs de Oosterenberg.

Door het creëren van een nieuw traject voor ruiters, komt er ook meer ruimte vrij in de vaak overbevolkte Halsedreef, de hoofdbaan van het Zoerselbos. De Halsedreef is dan in de toekomst niet meer toegankelijk voor ruiters . Bovendien zorgt het nieuwe traject voor een extra wandellus met enkele varianten, waar wandelaars, ruiters en fietsers vroeger allemaal dezelfde lus gebruikten. De wegen worden ook verbonden met het bestaande fietsknooppunttennetwerk.

Bufferwal naast de E34 vermindert hinder

Een stuk van de nieuwe wandelverbinding loopt langs de E34, daarom bouwen we een bufferwal. Zo beperken we de geluidshinder en passen we het pad landschappelijk beter in. De aarden wal is vier meter hoog en een meter breed aan de top. Ongeveer in het midden van de bufferstrook komt er een smallere bufferwand in schanskorven met breuksteen over een lengte van 150 meter. Met de smallere geluidsdichte wand, kunnen we de ingenomen ruimte beperken. Enkele bomen vlak naast de E34 worden gekapt om plaats te maken voor deze wand en wal.

Een opknapbeurt voor wandelwegen

Verschillende wandelwegen krijgen een opknapbeurt. Dat is niet enkel voor het comfort van de wandelaar, ook voor de natuur is het noodzakelijk. Een pad dat onder de meeste weersomstandigheden begaanbaar is, voorkomt alternatieve paadjes door de omliggende natuur. Zo voorzien we bijvoorbeeld een semi-verharding op de Halsedreef.

En verder?

We graven een poel op een laag gelegen weiland in het noordwesten. Amfibieën, maar ook watergebonden insecten zoals libellen, waterjuffers en watertorren, profiteren hier van.

Op de voormalige landbouwgronden van Sjouwel worden slenken uitgegraven met een zeer beperkte diepte. Zo creëren we een microreliëf op het perceel. Dat levert op langere termijn diverse vegetatietypes op. Voor vleermuizen wordt een overwinteringsplaats gebouwd.

Tot slot voorzien we ook nog enkele extra parkeerplaatsen, een nieuw onthaalpunt en een hondenlosloopzone. Al deze verbeteringen aan het recreatief netwerk hebben op termijn voordelen voor zowel recreanten als voor de unieke natuur en biodiversiteit in het Zoerselbos.

De natuurinrichting kadert binnen een samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos.

Start van de werken

De voorbereidende werken (zoals het plaatsen van de werfkeet en het vellen van bomen) starten op 1 juli 2024. Met de inrichtingswerken beginnen we na het bouwverlof (begin augustus 2024).

Langs de werken voorziet de VLM bordjes met de nodige informatie over de werken en met contactgegevens rond de werken.

Voor meer inhoudelijke informatie:

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met