Skip to Content
Natuurinrichtingsproject voor herstel Kraenepoel gaat van start

Natuurinrichtingsproject voor herstel Kraenepoel gaat van start

Het natuurinrichtingsproject Kraenepoel kreeg op 24 februari een officieel startsein van de Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir. Het projectgebied is 54 ha groot en omvat de waterplas Kraenepoel en enkele aangrenzende percelen op het grondgebied van de gemeente Aalter.  

Door het project in te stellen geeft de minister de opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij om het natuurinrichtingsproject verder uit te werken. Dat zal gebeuren in overleg met een nog op te richten projectcommissie en –comité, waarin o.a. het gemeentebestuur, belangengroepen, eigenaars en landgebruikers vertegenwoordigd zijn.

Natuurinrichting is een instrument dat de Vlaamse overheid inzet om de natuur in welbepaalde gebieden een duwtje in de rug te geven.  Het projectgebied van het natuurinrichtingsproject Kraenepoel heeft voor het grootste deel  een groene gewestplanbestemming en behoort tot het Europees netwerk van natuurgebieden (“Speciale Beschermingszones”) waar extra inspanningen worden gedaan om bijzondere natuurwaarden te beschermen en te versterken in functie van de biodiversiteit. De Kraenepoel is een oude veldvijver die als leefgebied van planten (typische soorten van heidevennen, bijv. moerashertshooi) en dieren (bijv. vele soorten watervogels en libellen)  bijzondere natuurwaarden bevat.  

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verduidelijkt:

“Via dit natuurinrichtingsproject gaan we aan de slag  om de Kraenepoel als veldvijversysteem te herstellen.  Veldvijvers, destijds gebruikt om zoetwatervis te kweken, zijn uniek voor het westen van Vlaanderen en kenden een grote biodiversiteit. De kwetsbare natuur in de Kraenepoel staat al decennia lang onder grote druk. Via het natuurinrichtingsproject willen we de zeldzame planten en dieren die worden aangetrokken door veldvijvers opnieuw een plaats geven in de Kraenepoel.”

Voor het herstel van de Kraenepoel zijn complexe hydrologische maatregelen nodig. Door de waterkwaliteitsverbetering van de Bloembeek, het terug aansluiten van de beek als watertoevoer op de Kraenepoel en de aanleg van een voorzuivering kunnen niet alleen de waterkwaliteit en de biodiversiteit van de Kraenepoel verbeteren,  maar ook de kwaliteit van de omliggende boshabitats (Markettebossen). Binnen het projectgebied zal waar mogelijk ook aan bosuitbreiding worden gedaan. Ongeveer 4 ha zijn geschikt om te bebossen.  

Daarnaast zijn ook ingrepen gepland voor de recreant: het inrichten van enkele rust- en belevingspunten met kijkwand, de plaatsing van zitbanken en een fietsenstalling, de aanleg van een vlonder, een kleine onthaalparking enz.  

Met de instelling geeft minister Demir het signaal dat de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos het constructief overleg met de gemeente Aalter, de private eigenaar van een deel van de Kraenepoel, Natuurpunt en het Agentschap Wegen en Verkeer verder kunnen zetten om de projectinhoud te verfijnen: wie zal wat doen, waar precies en met welke financiering. Het ruime publiek zal via diverse kanalen over de voortgang van het project op de hoogte worden gehouden.

Joy Laquière Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL