Skip to Content
Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender klaar voor uitvoering

Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender klaar voor uitvoering

Op 5 december 2020 gaf Vlaams minister Zuhal Demir groen licht voor de uitvoering van de natuurinrichtingswerken in het projectgebied Wellemeersen en omgeving Oude Dender. Hiermee geeft ze het startsein voor een reeks werken die zowel de natuur, het landschap als de recreatie ten goede zullen komen.

Voorgestelde maatregelen voor natuurinrichting

In het natuurinrichtingsproject staan herstel en ontwikkeling van natuur centraal. Het gebied Wellemeersen en omgeving ging de laatste decennia achteruit op vlak van Europese natuurwaarden door de oncontroleerbare waterhuishouding.  

De uitdaging bestaat er in om een ecologisch gunstig waterbeheer te krijgen in het gebied: het herstel van de gecontroleerde waterdoorstroming en seizoenale peilschommelingen met lokaal opborrelend kwelwater. Door deze aanpasbare waterpeilen blijven specifieke groeiplaatsen van dotterbloem, waterviolier of moesdistel behouden. Het is ook mogelijk om water langer op te houden in drogere periodes zodat een geschikt biotoop voor kuikens van weide- en moerasvogels ontstaat. Daarbij is het nog steeds de bedoeling dat bij grote overstromingen van de Dender het projectgebied als bufferzone dienst doet. 

Daarnaast is er ook aandacht voor een herstel en ontwikkeling van natuur en landschap, een betere en kwaliteitsvolle bosstructuur met gevarieerde bosranden en een natuurgericht bosbeheer. Concreet is het de bedoeling om wilgenbosjes te laten ontwikkelen naar valleibossen met elzen en essen. Ook de uitbreiding van de leefruimte voor weide- en moerasvogels en de ontwikkeling van een halfopen landschap met bloemrijke graslanden en moerassen verweven met houtkanten en bomenrijen, staan op het programma.

Ook de mensen worden niet vergeten. Waar mogelijk, zal het recreatief aanbod verbeteren en uitbreiden waarbij het gebied toegankelijker wordt gemaakt. Concreet betekent dit nieuwe en verbeterde paden, betere toegangen, picknickplekken, zitbanken en een aantal uitkijkpunten.

"Met dit natuurinrichtinsproject slaan we verschillende vliegen in één klap", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. De biodiversiteit in de Wellemeersen krijgt een flinke boost en ook aan de vraag voor meer toegankelijke natuur komen we tegemoet door het natuurgebied toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor wandelaars. Daarnaast zal water in de toekomst beter kunnen worden vastgehouden om langere periodes van droogte te overbruggen."

Planning

De eerste inrichtingswerken omvatten grond- en waterhuishoudingswerken in Wellemeersen en Oude Dendermeersen. Deze worden uitgevoerd in de loop van 2022. Het daaropvolgend dossier omvat de werken aan het recreatief netwerk.

Het projectgebied zal tijdens de uitvoering van de werken steeds toegankelijk blijven. Voor de werken starten, komt er nog een ruime communicatie.

Contacteer ons
Hannelore Van de Wiele Gebiedsgerichte werking regio West - ANB
Ria De Dyn Projectleider, VLM
Hannelore Van de Wiele Gebiedsgerichte werking regio West - ANB
Ria De Dyn Projectleider, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL