Natuurpunt Druivenstreek en gemeenten Huldenberg en Tervuren vragen pilootproject rond erosieproblematiek na constructief overleg met VLM over Landinrichtingsplan OVID

Nadat Natuurpunt Druivenstreek haar ongenoegen uitte over de aanpak van de erosieproblematiek in het plan Over Voer, IJse en Dijle (OVID), met als doel de waterkwaliteit van de betrokken waterlopen te verbeteren, werden de plooien tussen de natuurpuntafdeling en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gladgestreken in een onderling overleg, waarbij ook de gemeenten Huldenberg en Tervuren mee aan tafel zaten. De partners bespraken de voorgestelde erosiemaatregelen om de Langegracht beter te beschermen en zijn het erover eens dat een pilootproject rond de aanleg van contourgreppels of swales aangewezen is om ​ het landinrichtingsproject naar een hoger niveau te tillen en een voorbeeld uit te werken voor andere gebieden in Vlaanderen.

“Wij waren van mening dat er te weinig aandacht ging naar de natuurversterkende mogelijkheden van de maatregelen aan de Langegracht. Het opnemen van enkele bijkomende principes komt daar aan tegemoet.”, steekt Sam Bennekens, voorzitter van Natuurpunt Druivenstreek van wal. Zo zijn alle partijen het eens om van het pilootproject rond de vernieuwende contourgreppels een voorbeeldproject voor Vlaanderen te maken waar in de toekomst op kan worden verder gebouwd. Een nauwe samenwerking met en ondersteuning van een onderzoeksinstelling lijkt daarbij aangewezen. Daarvoor zullen de partners op zoek moeten gaan naar extra financiële middelen. Verder wordt er ook gekeken naar extra kansen om de natuur te versterken, bijvoorbeeld door natuurgebieden op te waarderen.

“Natuurpunt Druivenstreek is blij dat er geluisterd is naar de verzuchtingen op het terrein en dat de VLM zal bekijken welke versterkingen aan het plan mogelijk zijn. We hopen dat we snel tot concrete oplossingen komen en dat het plan, met inbegrip van de vele goede aspecten die er reeds in vervat zaten, vlot gerealiseerd wordt.”, besluit de voorzitter.

Steun gemeentebesturen

Ook de gemeentebesturen van Huldenberg en Tervuren scharen zich achter de aanvullende basisideeën en zeggen toe die zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Schepen Bram Peters uit Tervuren: “Op basis van alle mogelijke maatregelen die het plan bevat, lijken de swales het meest geschikt. Ze bieden immers een antwoord op de erosie en bijhorende vervuiling van beken en rivieren, zorgen voor meer biodiversiteit en kunnen ervoor zorgen dat er meer water infiltreert. Omdat het een relatief nieuwe maatregel is, willen we dit graag uittesten in onze toch wel heuvelrijke omgeving.”

Huldenbergs schepen Luc Robijns meent dat de gesprekken rond de erosiemaatregelen in het gebied van de Langegracht positief verlopen zijn.

“Het overleg maakte duidelijk dat andere geplande maatregelen in ​ de IJsevallei breed gedragen worden door alle partners. Het verder uitbouwen van sterkere groenstructuren in de vallei en in het centrum van Huldenberg zijn een meerwaarde voor de natuur, de leefomgeving en de recreatie.”

Iedereen aan tafel

Uit het overleg kwam ook naar voor dat er op meerdere momenten miscommunicatie is opgetreden tussen de verschillende partijen. Ook daar wordt lering uit getrokken. Naast het overleg binnen de formele planbegeleidingsgroep, waar alle betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn en waar ook de beslissingen worden genomen, is een goede informatiedoorstroming naar de plaatselijk betrokken actoren belangrijk om tot een gedragen voorstel van inrichtingsplan te komen.

Zeger Jespers, VLM: “We zijn blij dat de doelstellingen en de voorgestelde maatregelen uit het landinrichtingsplan OVID niet meer in vraag gesteld worden en dat een aantal misverstanden opgehelderd zijn. Voor de waterkwaliteit van de IJse en de biodiversiteit in de streek is het immers van belang dat we op een constructieve manier samen verder kunnen werken. We zien zeker een meerwaarde in de voorgestelde ideeën van Natuurpunt en van de betrokken gemeenten en zullen na afloop van het openbaar onderzoek, samen met de planbegeleidingsgroep, bekijken hoe we daarmee verder kunnen gaan.”

Contact

Natuurpunt Druivenstreek:
Sam Bennekens, voorzitter
0494 80 63 70
bennekenssam@gmail.com

Vlaamse Landmaatschappij:
Leen Van den Bergh, woordvoerder
0499 05 26 03
leen.vandenbergh@vlm.be ​

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact