Skip to Content
Nieuw park in Rieme als buffer tussen dorp en Gentse haven

Nieuw park in Rieme als buffer tussen dorp en Gentse haven

Vlaamse Regering investeert verder in de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone

Met de goedkeuring van het inrichtingsplan landinrichting “Rieme Oost” investeert de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir, verder in de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone.

In het plan wordt o.m. een park voorzien aan de kop van Rieme (Evergem). Dit park zal zorgen voor aantrekkelijke groene bosbuffers langs de pas aangelegde havenweg en nieuwe functies voorzien voor Rieme en de Gentse haven: ontmoetingsplaatsen, een speelbos, wandelpaden en een uitkijkpunt op de havenomgeving.

Groen park aan de kop van havendorp Rieme

De Vlaamse Landmaatschappij werkt de plannen uit voor de koppelingsgebieden in de Gentse haven. Dit zijn gebieden die de woonkernen in de Gentse haven en de industriegebieden met elkaar verbinden. Hier worden heel wat bomen aangeplant die op termijn zullen zorgen voor groene buffering en mogelijkheden tot recreatie in het groen rondom de havendorpen.

De voorbije jaren werden al plannen opgemaakt voor de koppelingsgebieden ten noorden en ten zuiden van Rieme. Het koppelingsgebied Rieme Oost is het derde inrichtingsplan dat op termijn zal zorgen voor een groene afwerking van de kop van Rieme aan het kanaal Gent-Terneuzen.

Om de zone voor park te realiseren, zal de Vlaamse overheid de voormalige industriële sites aankopen en saneren. Het betreft hier o.m. de voormalige steenbakkerij van Wienerberger en een verlaten perceel van NV Total. Een beperkt deel van de voormalige steenbakkerij kan eventueel een recreatieve en/of culturele functie krijgen. Dit kan in de toekomst zorgen voor voldoende en permanent gebruik van het koppelingsgebied. Op die manier kan dit ook een meerwaarde en sterkere dynamiek betekenen voor zowel het park en het dorp als bijdragen aan de identiteit van de havenomgeving.

Aan de noordzijde van Rieme krijgt de bewoning langs de Kanaalstraat-Puinenstraat een afwerking met bufferzones. Enkele delen van deze groenbuffer bestaan vandaag al, of bestaan uit goed ontwikkelde begroeiing in private tuinen. In het plan is voorzien dat de bewoners een subsidie kunnen krijgen voor bufferende groenaanplant in hun private tuin.
 

Veilige ontsluiting voor fietsers

Om het toekomstige park en het functioneel en recreatief fietsverkeer veiliger te ontsluiten, zullen fietsers langs het park kunnen rijden in plaats van langs de drukke havenweg. Hiervoor wordt de fietsverbinding Tragelstraat-Christoffel Columbuslaan verbeterd.
 

UItvoering

De realisatie op het terrein is nog niet voor morgen. De opmaak van dit plan en de goedkeuring door de Vlaamse regering is een eerste stap. Nu volgt de technische uitwerking in functie van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als alles volgens plan verloopt, kan de uitvoering starten in 2022.
De Vlaamse regering trekt voor het project € 2.176.930 uit. Een grote kost was de verwerving van voormalige bedrijventerreinen, o.a. van een oude steenbakkerij. In totaal zullen de eigenlijke inrichtingswerken 1.243.000 euro kosten.

Naast de Vlaamse overheid participeren ook North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent, en de gemeente Evergem in het project.

Contacteer ons
Stefan De Brabander Projectleider VLM
Stefan De Brabander Projectleider VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL