Skip to Content
Nieuwe investeringen voor een groenere Gentse Kanaalzone

Nieuwe investeringen voor een groenere Gentse Kanaalzone

Vlaamse Regering keurt landinrichtingsproject Zelzate-Zuid goed

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 7 december 2018 het landinrichtingsproject Zelzate-Zuid in de Gentse Kanaalzone goed. In totaal zullen de inrichtings­werken 2,73 miljoen euro kosten. Naast de Vlaamse overheid dragen de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Zelzate, North Sea Port, Arcelor-Mittal en het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist bij tot dit project. In 2019 start de VLM met de opmaak van de technische plannen, de werken op het terrein starten in 2021.

Het koppelingsgebied Zelzate-Zuid ligt op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen, ten zuiden van de E34, in de hoek van de afrit van de R4-Oost (John Kennedylaan) en ten noorden van de terreinen van Arcelor-Mittal Gent. Dit toekomstig parkgebied wordt vandaag gekenmerkt door landbouw­gronden, bossen, de psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist en een woonlint. Het vormt een open ruimte tussen de Gentse havenbedrijven en de woonkern van Zelzate.

Deze zone zal de komende jaren veranderen in een park voor de bewoners van Zelzate. De gemeente Zelzate investeert in drie voetbalterreinen met kantine en sportaccommodatie. De VLM staat in voor de aanleg van een park met voor elk wat wils. De sportieveling zal kunnen joggen op een Finse looppiste, voor de scouts en de jeugd van Zelzate komt er een avontuurlijk speelterrein met heuveltjes en een speelbos en de tuinier zal zich kunnen uitleven in de volkstuintjes. Ook een pluktuin zal niet ontbreken in dit park.

Dankzij de samenwerking met Arcelor-Mittal en PC Sint-Jan Baptist zullen het volledige parkgebied en een deel van de bestaande bossen toegankelijk zijn via wandelpaden. 

Naast de inrichting van het park is er ook aandacht voor nieuwe aanplantingen. De extra bomen en struiken zullen het gebied aankleden en bufferen tegen de omliggende wegen en industrie. Het naaldbos ter hoogte van de instelling wordt omgevormd naar een bos met inheemse beplanting zoals eik, beuk, hazelaar, lijsterbes.

Een vrijliggend doorgaand fietspad, dat deel uitmaakt van de lange-afstand-fietsverbinding door de Kanaalzone, zal de nieuwe groene zone ontsluiten. Dit pad zal een veilige fietsverbinding realiseren tussen de industriezone en de dorpskern van Zelzate, ideaal om ook de enthousiaste scouts en sportieve voetballers veilig op hun bestemming te krijgen.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL