Skip to Content
Nieuwe uitkijktorens in natuurgebied De Blankaart

Nieuwe uitkijktorens in natuurgebied De Blankaart

In het natuurgebied De Blankaart in Diksmuide en Houthulst heeft de Vlaamse Landmaatschappij recent vier uitkijktorens opgetrokken. De bouw van de uitkijkpunten vormt het sluitstuk van een natuurherstelproject dat in 2009 van start ging. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd: “Vlaanderen speelt hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels zonder de natuur te verstoren.”

Het Blankaartgebied is een hotspot voor watervogels. Het behoort tot het Natura-2000-netwerk: het Europees beschermd netwerk van belangrijke natuurgebieden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft daarom tussen 2009 en 2018 terreinwerken uitgevoerd om meer rietmoeras te ontwikkelen rond de Blankaartvijver. Ook heeft de VLM de broeken (de laaggelegen weiden die ’s winters overstromen) beter ingericht voor de tienduizenden vogels die er elk jaar overwinteren of broeden.

Om de waterrijke natuur alle kansen te geven, is in een zone van ca. 900 ha het waterpeil verhoogd. Deze vernatting heeft ook een gunstig effect voor het klimaat. Doordat meer water in het Blankaartgebied opgeslagen is, verhinderen we dat de veengrond uitdroogt en daarbij CO2 afgeeft. CO2 is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde.

’s Winters komt het Blankaartgebied deels onder water te staan, waardoor je vanop de kijktorens doorheen het jaar een wisselend zicht krijgt op het omliggende land.

Voor het ontwerp van de uitkijkpunten komt de inspiratie uit de rietmoerassen. Zoals de roerdomp met zijn rijzige gestalte opgaat in het riet, zo gaan de torens op in de open ruimte van de Blankaart, terwijl het tegelijk bakens in het landschap zijn. De opgaande wanden met schuine elementen, openingen en groen plexiglas, verwijzen naar de rietkragen waarin vogels zich kunnen verschuilen en die toch een zekere transparantie hebben. 

De bouw van deze infrastructuur is onderdeel van het natuurinrichtingsproject De Blankaart van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij. De totale kostprijs van de infrastructuur is
€ 639.478,74 (incl. BTW).

Panoramisch zicht op verschillende locaties

Twee torens liggen op terreinen van Natuurpunt, langs het traject van het Blankaartwandelpad dat start aan het Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart. 

  • Een toren van 10 m hoog aan het pad t.h.v. de Kleine Blankaart geeft uitzicht op de rietmoerassen en natte hooilanden van het Neckersbroek, het Soetensbroek, de Kleine Blankaart en de vroegere visputten Kempynck.
  • Op een toren van 5 m hoog aan de kerkewegel in het verlengde van de Pollaertstraat kan je boven de rietkragen uit vogels spotten in het Neckersbroeck.

De twee andere torens liggen nabij het Waterproductiecentrum, op gronden van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

  • De ene toren (7,5 m) geeft zicht op een voormalige jachtput die via inrichtingswerken uitgebreid is. Daarnaast biedt deze hoge toren een zicht op de steltlopersplas aan de IJzer.
  • In de andere toren (5 m) kijk je uit op de eendenkooi van Merkem. Je hebt er een panoramisch zicht op het centrale Merkembroek, waar ook inrichtingswerken zijn uitgevoerd.

Aan het einde van de Zuidbroekstraat/Pollaertstraat, achter het ruitercentrum van Sport Vlaanderen ligt een nieuwe brug over de Houtensluisvaart. Op de brug komt een infopunt in dezelfde stijl als de uitkijktorens. Het infopunt is nog in aanbouw, dus let op voor werfverkeer. Op winterwandelingen in de Blankaart zijn laarzen een must.

Contacteer ons
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke, VLM
Lieven Merlevede leidend ambtenaar werken, VLM
Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke, VLM
Lieven Merlevede leidend ambtenaar werken, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL