Skip to Content

Nieuwe uitrijtool gidst land- en tuinbouwers door de mestuitrijregeling

Het uitrijseizoen is gestart op 16 februari 2017, maar nog niet in alle gevallen is bemesting toegelaten. De periode waarin mest mag worden uitgereden, hangt immers af van het type meststof, de status van het landbouwbedrijf, de teelt en het bodemtype. Bovendien gelden heel wat voorwaarden die gerespecteerd moeten worden.  Om de landbouwers wegwijs te maken in die complexe regels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.

Met die uitrijtool kunnen land- en tuinbouwers snel opzoeken of ze mogen bemesten. De uitrijtool is online beschikbaar pc, smartphone of tablet. Wie de tool gebruikt, krijgt na het beantwoorden van enkele vragen een persoonlijke uitrijkalender te zien. Daarop staat wanneer mag worden uitgereden en onder welke voorwaarden.

Bij het plannen van hun bemesting, kunnen de land- en tuinbouwers ook gebruikmaken van de schematische overzichten op de website van de VLM, die een overzicht geven van alle mogelijke situaties. Ze hebben de keuze tussen een algemeen overzicht van de uitrijregeling per type meststof of per type (focus)bedrijf.

Niet alleen het naleven van de wettelijke uitrijregeling is van belang. De Mestbank vraagt ook aandacht voor bemesting op het juiste tijdstip in functie van het gewas. Zodanig bemesten dat het gewas de nutriënten ook effectief opneemt, zorgt voor een optimale benutting en vermijdt uitspoeling. Dat komt de waterkwaliteit ten goede.

Contacteer ons
Bart Willaert Diensthoofd Productie en Afzet, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Bart Willaert Diensthoofd Productie en Afzet, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL