Skip to Content

Nitraatresiducampagne start op 1 oktober

Ook dit najaar zal tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen. De Mestbank maakt de percelen die geselecteerd zijn voor een nitraatresidubepaling eerstdaags bekend via het Mestbankloket. Als door de uitzonderlijke weersomstandigheden in 2016 op de geselecteerde percelen de teelt is mislukt, doet de landbouwer er goed aan om dat aan de Mestbank te melden via het Nitraatmeldpunt, zodat de Mestbank een ander perceel kan selecteren. De landbouwers hebben daarvoor tijd tot en met 29 september. Als ze dat niet doen en er een te hoog nitraatresidu wordt gemeten op het geselecteerde perceel, dan kunnen ze hier achteraf geen bezwaar meer tegen indienen.

Geselecteerde percelen voor nitraatresidubepaling op Mestbankloket
In de periode van 1 oktober tot en met 15 november wordt het nitraatresidu bepaald op verschillende percelen. De betrokken landbouwers ontvangen een e-mail of brief zodra de aangeduide percelen beschikbaar zijn op het Mestbankloket.
De nitraatresidubepaling op de zogenaamde controlepercelen gebeurt in opdracht en op kosten van de Mestbank.
Sommige landbouwers moeten op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen). Dat is het geval bij focusbedrijven met maatregelencategorie 1, 2 of 3, na een perceelsevaluatie in 2015 waarbij het nitraatresidu de eerste drempelwaarde overschreed, als gevolg van een doorlichting of als landbouwers een vrijstelling hebben aangevraagd als focusbedrijf of als ze een aanvraag hebben gedaan voor verhoogde bemesting of derogatie.

Mogelijkheid om teeltmislukking of waterschade te melden via het Nitraatmeldpunt

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden is op heel wat percelen de ontwikkeling van het gewas verstoord en de opbrengst gedaald. Dat kan een invloed hebben op het nitraatresidu.

Als er teeltmislukking of waterschade is op een aangeduid perceel, kan de landbouwer dat tot en met 29 september via het Nitraatmeldpunt melden aan de Mestbank. De Mestbank kan dan een vervangperceel aanduiden. Bij de melding moet de landbouwer bewijzen van teeltmislukking of waterschade van alle percelen van het bedrijf toevoegen, om te voorkomen dat opnieuw een perceel met teeltmislukking of waterschade wordt aangeduid als vervangperceel.

De bewijsstukken van teeltmislukking zijn bij voorkeur vaststellingen door de schadecommissie. Een eerste vaststelling van de schade is voldoende. Eventueel zal de Mestbank ook foto’s aanvaarden waarop het tijdstip van de schade en duidelijke herkenningspunten staan. Als de Mestbank vervangpercelen aanduidt, zal ze een nieuw overzicht op het Mestbankloket plaatsen en brengt ze de landbouwer daarvan op de hoogte. Als het over verplichte stalen gaat, moet de landbouwer zelf zijn laboratorium op de hoogte brengen van de vervangpercelen.

Als de schade niet vooraf en tijdig gemeld wordt, moet het aangeduide perceel bemonsterd worden. Resulteert de nitraatresidubepaling in een te hoog nitraatresidu dan is dit onherroepelijk, ook als er teeltmislukking of waterschade was op dat perceel. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs al legt de landbouwer dan nog bewijsstukken voor.

Verplichte stalen

Het niet nemen van verplichte stalen kan leiden tot een boete, een aanduiding als focusbedrijf of een verhoging van de maatregelencategorie. Het is dus belangrijk dat de landbouwers tijdig contact opnemen met een erkend laboratorium voor het nemen van de verplichte stalen in eigen opdracht. Op het Mestbankloket staat een gepersonaliseerd aanvraagformulier klaar dat de landbouwers aan het laboratorium van hun keuze kunnen bezorgen. 

Evaluatie van het nitraatresidu

Zodra het laboratorium de analyseresultaten bezorgd heeft aan de Mestbank, kunnen de landbouwers die resultaten en de voorlopige evaluatie van het nitraatresidu raadplegen op het Mestbankloket. Voor de aanvang van het bemestingsseizoen van 2017 plaatst de Mestbank het resultaat van de definitieve evaluatie van het nitraatresidu op het Mestbankloket. De landbouwers worden op dat moment persoonlijk op de hoogte gebracht.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd Communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Sabine De Mulder Diensthoofd Dataverwerking en -analyse, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL