Onderzoek visbestand in vijvers aan parkbegraafplaats Blauwe Toren

Op 10 en 11 maart werd het visbestand in de vijvers bij de Brugse Parkbegraafplaats Blauwe Toren onderzocht. ​ Het onderzoek gebeurde als voorbereiding op inrichtingswerken van de Vlaamse Landmaatschappij.

Naast de parkbegraafplaats Blauwe Toren liggen twee vijvers. In het parkgazon ten oosten van het crematorium legt de VLM in de tweede helft van 2022 een nieuwe moeraszone aan. De grond die daarbij vrijkomt, wordt dan in de noordelijke vijver gebracht. Het verondiepen van deze vijver moet de rietontwikkeling in de plas een duwtje in de rug geven. Door de extra moeraszone en de grotere hoeveelheid riet kunnen we in dit stukje natuur een grotere biodiversiteit verwachten.

Op en rond deze plas worden water- en moerasvogels zoals dodaars, fuut, kuifeend, krakeend, waterral en kleine karekiet waargenomen. De voorbije winters gebruikten kleine en grote zilverreigers de omgeving als slaapplaats.

Het visbestand in de vijver kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van moeras- en oeverbegroeiing. Bij een onevenwichtige samenstelling met veel in de bodem woelende vissoorten kan de ontwikkeling van riet sterk belemmerd worden.

Om inzicht in het visbestand te krijgen inventariseerden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieu-Onderzoek (PCM) op 10 en 11 maart de vijvers, die aan de Krinkelstraat liggen. ​ Overdag werd elektrisch gevist en er werden ook fuiken uitgezet. Zo’n onderzoek kan uitwijzen of het visbestand bijgestuurd moet worden en het kan de impact van de inrichtingswerken op de vissen inschatten.

De onderzoekers troffen weinig vis aan: slechts enkele karpers en blauwbandgrondels. Het visbestand is dus geen beperkende factor voor het ontwikkelen van een rijke watervegetatie. Bij het beheer volgend op de inrichting moet wel rekening gehouden worden met de sterke aanwezigheid van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Omdat die - net zoals ​ grote groepen Canadese ganzen - veel waterplanten wegmaaien en het water vertroebelen, kan de ontwikkeling van een rijke moerasvegetatie geremd worden. De onderzoekers bevelen aan om roofvissen in de vijver uit te zetten zoals jonge snoeken, die jonge rivierkreeftjes eten. Ze suggereren ook om gele plomp aan te planten en jonge rietaanplant te beschermen tegen vraat door ganzen, of de ganzenpopulatie goed in de hand te houden. ​

Karper is slechts beperkt aanwezig in de vijvers.
Karper is slechts beperkt aanwezig in de vijvers.
Rode Amerikaanse rivierkreeften kunnen de ontwikkeling van rietmoeras afremmen.
Rode Amerikaanse rivierkreeften kunnen de ontwikkeling van rietmoeras afremmen.

Het onderzoek voldeed aan alle principes van de zorgplicht die door het natuurdecreet worden opgelegd.

De geplande inrichtingswerken, volledig op gronden van de stad Brugge, starten in augustus of september 2022. Ze zullen zorgen voor een stukje klimaatbestendige natte natuur in de Brugse regio. Ze maken deel uit van het inrichtingsplan A11 en worden gefinancierd met Blue Deal-middelen. ​

 

Ludwig De Loose

ecoloog, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact