Ontwerpplan voor open ruimte in de Rupelstreek, goed voor 3,3 miljoen euro, is klaar

Inwoners krijgen tot 22 juli om te reageren

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij hebben grootse plannen met de open ruimte in de Rupelstreek. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Landbouw: "Samen met de provincie Antwerpen en andere partners investeren we in de grote potentie die dit gebied heeft voor bewoners, recreanten en bezoekers. We hebben dan ook onderzocht welke inrichtingen de gewenste verbeteringen opleveren voor het Rupelgebied en deze samengebracht in het ontwerpplan dat nu ter inzage ligt.”

Open ruimte onder druk in de Rupelstreek

De Rupelstreek heeft een lange geschiedenis achter zich waarbij natuurlijke en menselijke processen het landschap hebben geboetseerd tot een gebied waarin industrieel erfgoed, industriële ontwikkelingen en wonen worden gecombineerd. In het huidige landschap vallen vele van deze voormalige processen nog terug te vinden. Naast verstedelijking en industrialisering bestaat de Rupelstreek uit een netwerk van groene eilandjes die in verbinding staan met de ‘groene openruimtevingers’ in de zuidrand van Antwerpen.

Momenteel is de Rupelstreek volop in transformatie: van verloedering naar opbouw, van een dode Rupel naar een vitale Rupel. Wonen, werken, erfgoed en natuur worden hier gecombineerd in een gebied met landschappelijke fronten zoals de rivieroevers van Schelde en Rupel, de stadsrand van Antwerpen, oude en nieuwe industriegebieden en autowegen.

In de beleidsplannen voor het Scheldeland ligt de focus dan ook op de belevingswaarde van de Schelde en haar zijrivieren. Natuur, erfgoed, attracties, evenementen op en naast het water maar even goed op goed gelegen logies en horeca zijn de attracties van nu en de toekomst. Een voorwaarde hiervoor is dat het gebied voldoende ontsloten wordt en de verschillende kernen verbonden zijn met elkaar in een coherent verhaal en aanbod. In de Rupelstreek is vandaag zowel de ontsluiting van, als de verbinding tussen de deelgebieden onvoldoende.

Landinrichtingsplan

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft, in nauwe samenwerking met de provincie Antwerpen en de Rupelgemeenten en in opdracht van Vlaams minister voor Plattelandsbeleid, Joke Schauvliege, dan ook een landinrichtingsplan opgemaakt voor de Rupelstreek. De maatregelen die in het plan beschreven zijn zorgen voor een verbeterde recreatieve toegankelijkheid. Het verbinden van natuur en erfgoed is hierin het belangrijkste speerpunt. De uitvoering van dit plan, het verbinden van mensen, organisaties en locaties resulteert in een samenwerking op niveau van de Rupelstreek.

Het landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’ bundelt maatregelen en middelen van verschillende Vlaamse overheden ( de VLM, ANB, OVAM, de Vlaamse waterweg), de provincie Antwerpen, de gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst en andere partners zoals het Kempens Landschap, de bosgroep Antwerpen Zuid, het Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt, private bedrijven en  particuliere eigenaars. Dit samenwerkingsverband, ondersteund door Landinrichtingsmiddelen, investeert ruim 3,3 miljoen euro in de kwaliteit van de open ruimte in de Rupelstreek.

Enkele concrete voorstellen uit het landinrichtingsplan

In Hemiksem worden een aantal groene stapstenen en recreatieve verbindingen ontwikkeld zoals het natuurgebied Ter Locht (voormalige reservatiestrook Grote Ring) en een brug over de Vlietvallei aan het abdijpark. Hierdoor wordt openbaar groen gecreëerd in een sterk onder druk staand voorstedelijk gebied.

Er komt een ecologische verbinding in Boom tussen de Schorre en de Rupeldijk. De eerste robuuste ecologische verbinding komt er ter hoogte van de Sint-Annakapel, gelegen aan de Kapelstraat te Boom. De inrichting heeft als hoofddoel de natuurwaarden te verbeteren. Als nevenfunctie wordt er een recreatieve verbinding aangelegd die het domein De Schorre met de Rupeldijk verbindt. Een derde doelstelling is het opwaarderen van de erfgoedwaarden van het steenbakkerijverleden. Hiervoor wordt een oude transporttunnel bouwkundig gerestaureerd.

Ook tragewegenverbindingen in Reet maken deel uit van het plan. Ter hoogte van de Molenbeekvallei zal de gemeente een recreatief, toeristisch wandel- en fietspad realiseren. De beleving en de inpassing in het landschap zijn hierin belangrijk. Bij de realisatie van een trage wegverbinding wordt rekening gehouden met de landbouwsector.

Het terug inrichten en openstellen van twee trage wegen in de gemeente Schelle kadert in de realisatie van het trage wegenplan om zowel het bovenlokale wandelknooppuntennetwerk Rivierenland uit te breiden, als de openruimtegebieden in de gemeente beter te ontsluiten. De inrichting van deze wandel- en fietspaden  zal kansen bieden  voor ontwikkeling van landschap en natuur.

Walenhoek in de gemeente Niel is historisch gegroeid van een site voor kleiontginning tot een sterk verweven combinatie van natuur, recreatie en bedrijven.

De verschillende doelstellingen en ambities van de partners voor ontwikkeling van het kerngebied worden op elkaar afgestemd, zoals de sanering en inrichting van het visvijvergebied.  Er wordt geïnvesteerd in nieuwe pompsystemen om het gehele gebied op een efficiëntere en energiezuinigere manier hydrologisch te beheren. De (her)aanleg van nieuwe recreatieve routes ontsluit het gebied voor zowel de recreatieve wandelaar als de aanwezige vissersclub.

Gedeputeerde van de Rupelstreek, Rik Röttger: “De open ruimte in de Rupelstreek staat onder druk. Het is daarom nodig om op lange termijn na te denken hoe we die ruimte kunnen vrijwaren en duurzaam en kwaliteitsvol inrichten. Met dit ‘Ontwerp landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek’ hebben we het gebied beschreven, geanalyseerd en concrete maatregelen geformuleerd voor de open ruimte, samen met betrokkenen van onder andere Boom, Hemiksem, Niel, Puurs, Schelle, Rumst en met experts ter zake. Die ideeën hebben we in een ontwerpplan gestopt, waarop inwoners nu van half juni tot half juli kunnen reageren. Daarna gaan we aan de slag.”

Het openbaar onderzoek loopt van 22 juni 2018 tot 22 juli 2018. In die periode kunnen opmerkingen worden overgemaakt aan de gemeentelijke milieudiensten van Boom, Hemiksem, Niel, Puurs, Schelle en Rumst. Het rapport is downloadbaar via de onderstaande link. 

 

 

 

 

 

 

 

Eddy Vermeerbergen

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Juul Adriaens

adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact