Ook tweede abdij in het gebied de Merode aangepakt

Westerlo - Werken rondom de Norbertijnenabdij van Tongerlo van start.

De Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo huisvest al bijna negen eeuwen een gemeenschap van Norbertijnen (of reguliere kanunniken van Prémontré). De statige gebouwen werden opgericht vanaf 1130, toen enkele Norbertijnen vanuit de Sint-Michielsabdij in Antwerpen uitzwermden naar de Kempen. De abdij en haar bewoners hebben doorheen heel haar rijke geschiedenis ook een grote impact gehad op het landschap in en rond Westerlo.

De abdij van Tongerlo is ook één van de meest in het oog springende sites in het gebied de Merode. Samen met de abdij van Averbode vieren ze dit jaar hun 900-jarige aanwezigheid en invloed in de Merode (https://www.norbertijnenindemerode.be). De abdij van Averbode werd bij de opstart van het ‘Landinrichtingsproject de Merode’ aangepakt, met een grondige aanpak van haar omgeving. Nu het einde van het Landinrichtingsproject de Merode in zicht komt, is één van de laatste deelprojecten die nog moeten worden uitgevoerd, de aanpak van de onmiddellijke omgeving van de Abdij van Tongerlo.

De hele abdijsite ligt in een groene omgeving met afwisselend weiden en bossen. Ze wordt daarvan afgeschermd door oude abdijmuren en vesten (de slotgracht vlak voor deze muren). Door enkele gebeurtenissen uit het verleden werden de vesten echter gedeeltelijk gedempt. Zo belandde het puin na de brand van 1929 in de veste. Ook de nabije Oevelse Dreefloop zorgde ervoor dat er niet te veel water bleef staan in de oorspronkelijke vesten. Door enkele gerichte stuwen te plaatsen, de vesten terug uit te diepen en de oevers te verstevigen, komt er in de toekomst terug water rondom de abdij. Dit is van belang voor de stabiliteit van de abdijmuren, verdroging van de ondergrond wordt er immers door tegengegaan. Het zorgt meteen ook voor extra verkoeling in ons warmer wordende klimaat. 

Achter de abdij worden, in wat vroeger het ‘Beschloten Bosch’ werd genoemd, worden enkele kleinschalige wandelverbindingen hersteld. De omgeving van de kleine ‘Lourdesgrot’ krijgt een grondige opknapbeurt. Er wordt ook extra meubilair voorzien in de Merode-huisstijl. Zo neemt de abdij haar rol verder op als belangrijk baken in het gebied de Merode

De werken worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gecoördineerd in het kader van het Landinrichtingsplan 'Natuur- en Landschapsherstel en Onthaal'. De totaalprijs van de werken wordt geraamd op € 391.000 en wordt voor 70% gesubsidieerd door Vlaanderen. De Abdij van Tongerlo staat in voor de rest van het bedrag. Vanaf 10 juni start de aannemer met de eerste werken.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Els Remans

Projectmanager de Merode, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact