Op Europees niveau samenwerken, innovatie bevorderen en kennis delen over landbouw, bosbouw en platteland

Op donderdag 6 oktober lanceerde Maciej Golubiewski, kabinetschef van landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski, in Brussel het ‘European CAP-Network’ of het Europees GLB-netwerk.

Dat netwerk ondersteunt naast de ontwikkeling en uitvoering van de nationale strategische GLB- plannen, ook innovatie en kennisuitwisseling, en evaluatie en monitoring van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het netwerk brengt boeren, onderzoekers, adviseurs, bedrijven, milieugroepen, consumenten, belangengroepen en andere organisaties samen.

Een belangrijk onderdeel van het Europees GLB-netwerk is de ‘Support Facility for Innovation and Knowledge exchange including EIP-AGRI’, dat geleid wordt door de VLM. Het is een internationaal partnerschap dat bestaat uit 16 landen en ondersteuning biedt aan het GLB-netwerk.


We vroegen teamleider Pacôme Elouna Eyenga (VLM) om wat meer toelichting.


Pacôme, wat is precies het doel van het GLB-netwerk en van de ondersteunende faciliteit en waarom vindt Europa het belangrijk om dit netwerk in het leven te roepen?

Pacôme: “Het is de ambitie van de Europese Unie om kennis en innovatie veel meer op een interactieve manier tot bij de burger te brengen. In het verleden kwam kennis uit wetenschappelijk onderzoek via voorlichting tot bij de landbouwers. Dat was dikwijls éénrichtingsverkeer. Tegenwoordig wordt er meer gefocust op ​ interactie tussen boeren, voorlichters en onderzoekers. Door een probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken kom je tot rijkere, innovatievere oplossingen, en dat is een meerwaarde.

Vanuit de VLM werken een aantal medewerkers mee aan de concrete en praktische organisatie en inhoudelijke voorbereiding van die kennisuitwisseling.

Door mensen met een verschillende achtergrond samen te brengen rond gemeenschappelijke uitdagingen innovatieve oplossingen uit te denken en te laten onderzoeken willen we samenwerking, innovatie en kennisuitwisseling stimuleren. Zo creëren we een duurzame toekomst voor de landbouw-, bosbouw- en plattelandsgebieden in Europa.”


Hoe gebeurt dat dan concreet?

Pacôme: “Via de Support Facility ondersteunen we het GLB-netwerk bij de organisatie van netwerkactiviteiten voor landbouwers om kennisopbouw en uitwisseling te bevorderen. We organiseren focusgroepen, workshops en seminars rond specifieke thematische uitdagingen. Daarbij is veel aandacht voor goede praktijkvoorbeelden op het terrein. Daarnaast doen we ook analytisch werk: we zoeken naar win-wins, dragen bij aan de onderzoeksagenda op Europees en nationaal niveau en dichten de kloof tussen onderzoek en de praktijk. We blijven ook meewerken aan de opbouw van AKIS (Agricultural knowledge and Innovation System). Ten slotte leveren we ook inhoudelijke bijdragen aan het Europees GLB-netwerk.

Kennis uitwisselen in Italië

In juni nam collega Bavo Verwimp deel aan een EIP-AGRI workshop 'Omschakelen naar biolandbouw'. Een 70-tal deelnemers trok vanuit alle hoeken van Europa naar Firenze, voor een intensieve tweedaagse. Als medewerker van de ‘Support Facility’, begeleidde Bavo een aantal workshops.

Bavo: "We hadden het onder andere over de hindernissen die boeren ondervinden tijdens de omschakeling naar biolandbouw. En over de verkoop van die bioproducten. In onze workshop maakten we kennis met een verkoopplatform uit Finland (REKO), waarbij klanten producten rechtstreeks kopen van producenten. Klanten en producenten regelen de aankoop en levering tussen elkaar via gesloten Facebookgroepen.

“De workshops waren veel meer dan een klaagzang over alles wat er fout loopt in Europa," vertelt Bavo. “Het is indrukwekkend om te zien hoeveel kleine en grote ideeën er leven in de sector. Door de kennisuitwisseling tijdens die tweedaagse, ontstond er een kruisbestuiving tussen de deelnemers. En wie iets van landbouw kent, weet dat dat zijn vruchten afwerpt."

De workshops werden afgewisseld met terreinbezoeken. “Zo bezochten wij een interessant CSA-bedrijf (community suppported agriculture) in de stadsrand van Firenze. Het was heel interessant om te zien dat boeren overal in Europa met dezelfde problemen worstelen, maar toch tot verschillende oplossingen komen. Het was dan ook zeker de moeite om de verre verplaatsing te maken," besluit Bavo. “Dat smaakt alvast naar meer!"


Meer informatie over het GLB-netwerk?

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en


Contactpersoon Support Facility for Innovation and Knowledge exchange bij VLM:

Pacôme Elouna Eyenga: PacomeElouna.Eyenga@vlm.be

© hoofdfoto: EU CAP Network

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact