Op weg naar waterzekerheid voor landbouwlandschap op Zandleemplateau van Izenberge en omgeving

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft beslist de ruilverkaveling Izenberge fase 1 niet op te starten. In de plaats daarvan zal de Vlaamse Landmaatschappij het landbouwlandschap in de omgeving van Alveringem en Lo-Reninge weerbaarder maken voor de klimaatverandering. Daarbij staat water centraal: er komen maatregelen om te zorgen dat er voldoende water ter beschikking is, en die overstromingen voorkomen.

Op het Zandleemplateau van Izenberge, in Alveringem en Lo-Reninge, voerde de VLM de voorbije jaren een onderzoek naar het nut voor een nieuwe ​ ruilverkaveling. Die zou aansluiten bij de lopende ruilverkaveling Sint-Rijkers. Het plateau wordt begrensd door de Lovaart en de IJzer. Bij een ruilverkaveling herschikt de overheid binnen een vooraf vastgelegde perimeter alle landbouwpercelen, zodat ze groter, meer aaneengesloten, regelmatiger van vorm en beter toegankelijk zijn, en dichter bij de hoeves liggen. Tegelijk wordt een landschapsplan uitgevoerd met aandacht voor waterbeheer, herstel van lokale wegen, ​ erfgoed, natuur en recreatie.

Nu het ontwerp-plan voor de ruilverkaveling Izenberge fase 1 is afgewerkt, heeft minister Demir beslist om het resterende deel van het zandleemplateau van Izenberge niet via ruilverkavelingen (Izenberge fase 1 en ook Leisele) her in te richten. De minister acht de ​ meerwaarde van tijdrovende en arbeidsintensieve ruilverkavelingen onvoldoende groot in dit gebied dat urgente klimaatuitdagingen kent en een snelle transitie naar een klimaatbestendig landbouwlandschap nodig heeft. Het IJzerbekken blijkt van alle Vlaamse bekkens het meest droogtegevoelig te zijn, wat de toekomst van de landbouw hypothekeert. De landbouwers in het gebied hadden de voorbije zomers sterk te lijden onder de droogte en bij hevige regenval was er herhaaldelijk wateroverlast, ook in de bebouwde omgeving. Tegelijk heeft de IJzervallei een zeer groot potentieel als waterbergend systeem .

De door de Vlaamse Landmaatschappij reeds opgebouwde terreinkennis zal nu ingezet worden in een nieuw klimaatproject met een ruimere perimeter, waarbij ​ waterzekerheid – de beschikbaarheid van voldoende water ook in droge periodes en het vermijden van wateroverlast bij hevige regen - ​ centraal staat. ​

Hiertoe worden de handen in elkaar geslagen met o.a. de gemeenten, het provinciebestuur, het polderbestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij. Er zal ook een intense samenwerking opgezet worden met de lokale gebiedscoalitie Water-Land-Schap om de aanbevelingen van het expertenadvies Weerbaar Waterland om Vlaanderen beter te beveiligen tegen overstromingen én droogte in de praktijk uit te testen.

Na een grondige analyse en op basis van de kennis vanuit het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling, zal in overleg met de partners een maatregelenpakket uitgewerkt worden. Om de maatregelen uit te voeren zal afgewogen worden welke instrumenten het meest geschikt zijn. Mogelijk kunnen de instrumenten landinrichting ingezet worden.

Klimaatbestendig landbouwlandschap in de noordelijke Boven-IJzer

Gebaseerd op o.a. het expertenadvies Weerbaar Waterland wordt gewerkt aan de transitie naar een landschapssysteem dat eerst water maximaal vasthoudt in functie van infiltratie, om pas daarna het resterende water te hergebruiken en af te voeren indien nodig.

  1. De klemtoon ligt op het bovenstroomse deel van de IJzervallei en het stroomgebied van de Machuitbeek (de Grote Beverdijkvaart) tot aan het Lokanaal. In overleg met de lokale actoren worden maatregelen ontwikkeld om hier sponslandschappen te creëren die op kleine en grote schaal water gaan vasthouden. Zo kan waterbeschikbaarheid en waterveiligheid worden geboden. Samen met de landbouwers wordt de overgang ingezet naar een klimaatrobuuster landbouwlandschap met aandacht voor droogteresistente teelten en ​ erosiebeheersing. Er wordt ook gewerkt aan de realisatie van natuurdoelstellingen, met name voor kwetsbare doelsoorten zoals de bruine kiekendief, de zomertortel en de kamsalamander.
  2. De lopende herinrichting van de verkeersas (N8) Ieper-Veurne door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt verder ondersteund. ​
  3. In samenspraak met het polderbestuur en de waterloopbeheerders wordt onderzocht welke toekomstgerichte peilafspraken kunnen worden gemaakt om de polder klaar te maken voor de klimaatverandering en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Brecht Igodt

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact