Openbaar onderzoek natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender

Infomarkt voor belanghebbenden en geïnteresseerden op dinsdag 25 juni in Denderleeuw

Voor het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender is zopas het projectrapport afgewerkt. Dat rapport geeft een overzicht van de maatregelen die in het projectgebied zullen worden genomen om de natuur te herstellen, te beschermen of te ontwikkelen. Het projectrapport en de lijst van belanghebbenden (eigenaars en gebruikers) liggen gedurende een maand in openbaar onderzoek. Wie meer wil weten over het project is welkom op de infomarkt die op 25 juni doorgaat in Denderleeuw.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Het natuurinrichtingsproject Wellemeersen en omgeving Oude Dender kreeg een officieel startsein van de bevoegde Vlaamse minister op 19 april 2018. Het projectgebied is 316 ha groot en omvat de deelzones Wellemeersen, Kapellemeersen en de Oude Dendermeersen, op het grondgebied van Denderleeuw, Aalst, Liedekerke en Affligem.

Het projectrapport en de lijst van belanghebbenden (eigenaars en gebruikers) gaan nu in openbaar onderzoek. Dat betekent dat deze documenten van 25 juni tem 25 juli 2019 ter inzage liggen in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten. Iedereen die dit wenst, kan aanvullingen, opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen. De bezwaren kunnen leiden tot aanpassing van het projectrapport en/of de lijst van belanghebbenden.
Alle betrokken eigenaars en gebruikers van gronden in het gebied ontvingen recent hierover een brief. Het projectrapport is gedurende de periode van het openbaar onderzoek eveneens vrij raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be), onder het thema ‘openbaar onderzoek’.
Op dinsdagavond 25 juni is er een infomarkt over het project. Deze gaat door in de raadzaal van het Administratief Centrum in Denderleeuw (Alfons De Cockstraat nr 1), van 17u tot 19u en van 19.30 tot 21.30u.
Op 3 en 4 juli zijn er voor belanghebbenden zitdagen in Liedekerke en Denderleeuw. Via de website van de VLM kan hiervoor vanaf 25 juni online een afspraak worden gemaakt.

Voorgestelde maatregelen voor natuurinrichting

In het natuurinrichtingsproject staan herstel en ontwikkeling van natuur centraal. Het gebied Wellemeersen en omgeving is rijk aan kansen, maar kende de laatste decennia een achteruitgang op vlak van Europese natuurwaarden omdat de watertoestand veranderde. De Rijt, die ook huishoudelijk afvalwater bevat, stroomt gedeeltelijk de Wellemeersen in, waardoor het gebied steeds natter wordt. Hierdoor wijzigt de plantengroei.

De uitdaging bestaat er in om terug een waterdoorstroming te krijgen in het gebied. Door het oppervlaktewater af te voeren, kan grondwater terug opborrelen en groeien er ook specifieke planten zoals dotterbloem, waterviolier of moesdistel.

Daarnaast is er ook aandacht voor een herstel en ontwikkeling van natuur en landschap, een betere en kwaliteitsvolle bosstructuur met gevarieerde bosranden en een natuurgericht bosbeheer. Concreet is het de bedoeling om wilgenbosjes te laten ontwikkelen naar valleibossen met elzen en essen. Ook de uitbreiding van de leefruimte voor weide- en moerasvogels en de ontwikkeling van een halfopen landschap bestaande uit bloemrijke graslanden en moerassen, met daartussen houtkanten, bomenrijen en ijle bossen, staan op het programma.

Ook de mensen worden niet vergeten. Waar mogelijk, zal het recreatief aanbod verbeteren en uitbreiden. De uitdaging bestaat er in om het gebied toegankelijker te maken en de recreatie beter te organiseren. Concreet betekent dit nieuwe en verbeterde paden, betere toegangen, picknickplekken, zitbanken en een aantal uitkijkpunten.

Partnerschap

De realisatie van dit project gebeurt in overleg en samenwerking met heel wat organisaties en burgers. De partners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het project Wellemeersen zijn: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de NMBS, de Vlaamse Waterweg, de stad Aalst, de gemeenten, Affligem, Denderleeuw en Liedekerke, de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, Natuurpunt, eigenaars en gebruikers.

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, VLM

Ria Dedyn

Projectleider, VLM

Hannelore Van De Wiele

Agentschap Natuur en Bos

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact