Openbaar onderzoek ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

In de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en de stad Hoogstraten wordt van 19 juni tot en met 17 augustus 2018 een openbaar onderzoek georganiseerd over de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Tijdens dit onderzoek liggen de volgende documenten neer: het ontwerp van ruilverkavelingsplan, het ontwerpplan met de kavels die deel gaan uitmaken van het ruilverkavelingsproject, de lijsten van de eigenaars en gebruikers, een beschrijving van de werken met kostenraming en de ontwerpversie van het milieueffectenrapport. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en wordt voorafgegaan door twee infomarkten.

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

In 1996 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht om te onderzoeken welke kansen een ruilverkavelingproject kan bieden in de regio Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas, zowel voor een duurzame landbouwtoekomst als voor de ruimere ontwikkeling van de regio. Dit onderzoek omvat het opstellen van een kavelplan (‘welke kavels betrokken worden’) en het uitwerken van een ruilverkavelingsplan (‘welke maatregelen uitgevoerd worden’). De ruilverkaveling van Rijkevorsel-Wortel, die in onderzoek is, is ongeveer 2.500 ha groot en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten.

Met de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel willen de overheden de lokale landbouwers een duwtje in de rug geven door de landbouwgronden te herverkavelen, zodat ze zoveel mogelijk rond de bedrijfszetels gegroepeerd zijn en regelmatiger van vorm worden. De nodige infrastructuurwerken zorgen daarbij voor een betere ontsluiting.

Andere doelstellingen voor deze ruilverkaveling zijn de inrichting van natuurzones, landschapsherstel en landschapsontwikkeling, het verbeteren van de waterhuishouding en -berging, het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanleggen van recreatieve paden.

Het resultaat van het gevoerde onderzoek heeft geresulteerd in een ontwerp van kavelplan en een ontwerp van ruilverkavelingsplan voor Rijkevorsel-Wortel.

Over deze ontwerpen start op 19 juni een openbaar onderzoek, waarbij het publiek en de betrokkenen de plannen kunnen inkijken en eventueel opmerkingen of bezwaren indienen.

Informatie

Om het publiek de juiste informatie te bieden over de ontwerpen en het lopende openbaar onderzoek, organiseert de Vlaamse Landmaatschappij op 14 (19u30) en 16 (9u30) juni 2018 een infomarkt. Op deze momenten krijgen aanwezigen de algemene uitleg over het openbaar onderzoek en het ontwerp van ruilverkavelingsplan.

Vanaf 19 juni worden er vervolgens ‘zitdagen’ georganiseerd. Betrokken eigenaars en gebruikers kunnen dan in gesprek gaan met projectmedewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij. Vanaf die datum kunnen belanghebbenden ook bezwaar indienen tegen het ontwerp van kavelplan en ruilverkavelingsplan. De juiste procedure om bezwaar in te dienen en de data van de zitdagen is beschikbaar op: https://bit.ly/2sCB5rt, de websites van betrokken gemeenten of via zoekopdracht ‘Rijkevorsel’ op de website www.vlm.be.

Voor meer inhoudelijke informatie:

Bert Vueghs
Projectontwerper
T 014 25 84 01
M 0494 56 49 30
bert.vueghs@vlm.be


Voor meer persinformatie:

Juul Adriaens
Communicatieverantwoordelijke regio Oost
Adjunct-woordvoerder
M 0493 09 71 79
juul.adriaens@vlm.be

Nieuwsbrief Rijkevorsel-Wortel mei 2018.pdf

PDF - 8.6 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact