Openbaar onderzoek van eerste landinrichtingsplan in de Moervaartvallei in 4 gemeenten

Bestemmingen uit het GRUP een stapje dichter naar uitvoering op het terrein

6 oktober 2022— De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt aan de opmaak van een eerste landinrichtingsplan voor de Moervaartvallei. Samen met betrokken partners is een inrichtingsvisie uitgewerkt voor 4 locaties (Kalvekant, Reepkens, Oostdonk, Maaibos) vertrekkende van de bestemming natuurgebied volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei fase 1. Over dit ontwerp landinrichtingsplan loopt tussen 1 oktober en 1 november 2022 een openbaar onderzoek in de 4 betrokken gemeenten (Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Gent). Geïnteresseerden kunnen de plannen ook inkijken en vragen stellen tijdens een infomoment op 10 oktober in Wachtebeke.

Eerste landinrichtingsplan in de Moervaartvallei

Het landinrichtingsproject Moervaartvallei kreeg een officieel startsein van de bevoegde Minister op 25 mei 2018. Dit landinrichtingsplan vertaalt de visie uit de raamovereenkomst Moervaartvallei (een samenwerkingsovereenkomst, ook opgemaakt in 2018) en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei fase 1 in concrete realisaties.

Op 29 september j.l. vernieuwden de betrokken lokale besturen en organisaties hun samenwerkingsovereenkomst onder leiding van gouverneur Carina Van Cauter om de toekomstplannen voor de streek verder vorm te geven.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkte recent een ontwerp van landinrichtingsplan uit voor 4 locaties: Kalvekant, Maaibos, Oostdonk, Reepkens. In dit document wordt omschreven hoe deze locaties worden ingericht en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Het ontwerp landinrichtingsplan bevat ook een financierings- en uitvoeringsplan. ​
De financiering en uitvoering gebeurt in partnerschap met de betrokken overheden en organisaties. Ook private eigenaars kunnen een rol in spelen in de uitvoering.

Situeringskaart landinrichtingsproject Moervaartvallei en 4 projectgebieden
Situeringskaart landinrichtingsproject Moervaartvallei en 4 projectgebieden

De totale oppervlakte van het de vier projectgebieden in het landinrichtingsplan bedraagt 183 ha. Voor het eerste landinrichtingsplan in de Moervaartvallei zijn de direct betrokken partners: de Afdeling Maritieme Toegang (AMT), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Stad Gent, de gemeente Lochristi, de gemeente Moerbeke, North Sea Port (NSP), het projectbureau Moervaartvallei, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Waterweg (VWW) en de gemeente Wachtebeke.

Voorgestelde maatregelen voor landinrichting

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Moervaartvallei fase 1 bepaalt dat de 4 projectgebieden (Kalvekant, Reepkens, Oostdonk, Maaibos) worden ingericht volgens de bestemming natuurgebied.

Het projectgebied Kalvekant (70,2 ha) ligt op het grondgebied van Wachtebeke en Moerbeke. Dit gebied wordt begrensd aan de noordzijde door de weg Kalve en de weg Peene en aan de zuidzijde door de Moervaart. ​
In het zuidelijk deel van Kalvekant wordt ingezet op natuurontwikkeling waarbij de natuurcompensatie voor de Gentse haven het toekomstbeeld bepaalt: een nat gebied met een voedselrijke plas, rietland en zeggenvegetaties. Daarnaast wordt het gebied ook ingericht als waterbergingszone om overstromingen van de Moervaart te vermijden. Aan de noordzijde van Kalvekant komen extra bos en halfnatuurlijke graslanden.

Huidige situatie en toekomstvisie Kalvekant
Huidige situatie en toekomstvisie Kalvekant

Het projectgebied Reepkens (4,8 ha) ligt op het grondgebied van Wachtebeke. Deze zone ligt tussen Kalvebrug en Overledebrug en wordt aan de noordzijde begrensd door het jaagpad langs de Moervaart. In het westelijk deel van Reepkens komt bos, op het centrale deel zullen de populieren worden gekapt en zetten we in op vernatting zodat de rietvegetaties zich kunnen herstellen.

Huidige situatie en toekomstbeeld Reepkens
Huidige situatie en toekomstbeeld Reepkens

Het projectgebied Oostdonk (60,6 ha) ligt op het grondgebied van Wachtebeke, Gent en Lochristi. Dit gebied ligt grotendeels ten oosten van de samenvloeiing van de Moervaart met de Zuidlede. De Moervaart is de noordelijke grens. Aan beide oevers van de Zuidlede komen deelgebieden voor. De oostgrens wordt bepaald door de N449 (Puyenbrug). Hier zullen we inzetten op het versterken van de boskernen om een zo groot mogelijke eenheid aaneengesloten loofbos te creëren. Daarnaast komt er een waterbergingsbekken op de Zuidlede, en bijkomende wandelverbindingen langsheen de Moervaart en de Zuidlede en twee dwarsverbindingen tussen Moervaart en Zuidlede.

Huidige situatie en toekomstbeeld Oostdonk
Huidige situatie en toekomstbeeld Oostdonk

Het projectgebied Maaibos (46,1 ha) ligt op het grondgebied van Moerbeke, ten oosten van het recreatiedomein Puyenbroeck en ten noorden van de Zuidlede. In Maaibos zal de natuurcompensatie voor de Gentse haven ook bepalend zijn voor het toekomstbeeld van het gebied : een nattere omgeving zodat moeras- en zeggevegetaties kunnen ontwikkelen en het grasland waardevoller wordt voor de kwartelkoning, een beschermde en zeldzame vogelsoort die we zo extra overlevingskansen willen geven. Nieuwe en verbeterde wandelpaden zullen ervoor zorgen dat bezoekers ook kunnen genieten van het natuurgebied.

Huidige situatie en toekomstbeeld Maaibos
Huidige situatie en toekomstbeeld Maaibos

Ontwerp landinrichtingsplan in openbaar onderzoek

Over dit ontwerp landinrichtingsplan loopt van 1 oktober tot en met 1 november 2022 een openbaar onderzoek. Dit betekent dat deze documenten ter inzage liggen in het gemeentehuis van de 4 betrokken gemeenten (Wachtebeke, Moerbeke, Gent en Lochristi). Het ontwerp van landinrichtingsplan is ook vrij raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm/Moervaartvallei). Iedereen die dit wenst, kan suggesties, opmerkingen of bezwaren indienen via de betrokken gemeentebesturen.

Om bewoners en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren, organiseert de VLM samen met het projectbureau Moervaartvallei op maandag 10 oktober 2022 een infomoment. Iedereen kan doorlopend tussen 17u en 20u terecht in het Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6 in Wachtebeke. Medewerkers van de VLM en het project Moervaartvallei beantwoorden er vragen en geven toelichting over het project.

De opmaak van dit landinrichtingsplan is een eerste fase. Na het openbaar onderzoek legt de VLM, op basis van de inspraakreacties, een definitief voorstel van landinrichtingsplan ter goedkeuring voor aan de bevoegde Minister. De partners die bij de uitvoering of financiering betrokken zijn, geven dan ook hun officiële instemming. ​
Na de goedkeuring door Vlaamse Regering start de VLM met de voorbereiding van de uitvoering. Dit omvat onder meer verdere grondverwerving, de opmaak van technische plannen en het aanvragen van de nodige vergunningen en toelatingen in functie van de aanbesteding van de werken.

De timing voor de uitvoering op het terrein is momenteel voorzien vanaf 2026.

Ilse Smitz

projectleider, VLM

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact