Opnieuw meer dan 3,3 miljoen euro om Vlaanderen beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir schakelt de Vlaamse Regering een versnelling hoger in de aanpak van droogte en wateroverlast. Om het landschap, de natuur en de landbouw beter te wapenen krijgen 11 lokale actoren uit 4 gebiedscoalities samen 3,3 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatadaptatieplan om werken uit te voeren.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Via die bijkomende middelen kunnen in 4 nieuwe gebieden opnieuw maatregelen genomen worden om ons beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. De maatregelen helpen om het water beter vast te houden en om zo de natuur, de landbouw en het landschap weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

In het programma Water-Land-Schap zoeken landbouwers, bedrijven, bewoners en landschapbeheerders samen naar oplossingen om lokale watergebonden problemen aan te pakken. 4 nieuwe gebiedscoalities krijgen nu de middelen om in hun streek efficiënte maatregelen te nemen. Eerder konden al 11 gebiedscoalities aan de slag. ​ ​

Om welke gebieden gaat het en wat gaat er gebeuren?

Cowala

Regionaal landschap Rivierenland, gemeente Zemst en Natuurpunt krijgen middelen om op het grondgebied van de stad Mechelen en de gemeentes Zemst en Boortmeerbeek maatregelen te realiseren om het hemelwater maximaal aan de bron bij te houden en optimaal te benutten voor een duurzame watervoorraad voor bodem, mens en natuur. ​ ​

Enkele concrete voorbeelden:

 • Grondwater- en peilmetingen Kesterbeekvallei
 • Aanleg overstromingsgebied Beekveldstraat Kesterbeek
 • Omvorming RWZI Kapelstraat
 • Ruimte voor de Weestbeek in het centrum
 • Herstel hydrologie Streepkensdreef
 • Landschapsherstel en klimaatrobuuster maken van beekvalleien
 • Slimme sturing bekken Rekelstraat
 • Stuwen in Zemst
 • Gecoördineerd grachtenbeheer

Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek

In Oost-Vlaanderen worden op het grondgebied van de gemeentes Melle, Merelbeke, Oosterzele en Gavere maatregelen gerealiseerd die wateroverlast, waterschaarste en waterkwaliteit integraal aanpakken. De Provincie Oost-Vlaanderen werkt daarvoor samen met de gemeente Merelbeke, gemeente Oosterzele en TMVW. ​

Enkele concrete voorbeelden:

 • Plaatsen van stuwconstructies in de bovenstroomse takken van de geklasseerde waterlopen in functie van lokaal ophouden van water
 • Aanleg infiltratiegrachten Rattepas
 • Houtsnippers uit landschapsbeheer ter beschikking stellen voor C-bemesting aan geïnteresseerd land- en tuinbouwers
 • Beheervergoedingen op maat voor realisatie van bufferstroken langs geklasseerde waterlopen
 • Erosiebestrijdingsmaatregelen
 • Aanleg Rietveld/waterzuivering op kasteeldomein Zink Makebos in Merelbeke
 • Watercaptatie ifv landbouw door multifunctioneel gebruik bestaande voorzieningen
 • Watercaptatie ifv landbouw via gecombineerd buffer- en infiltratiebekken
 • Inzetten op een natuurlijke hydromorfologie van de waterlopen
 • Aanleg en herstel van poelen in functie van natte natuur
 • Herstel greppels en ontwikkelen plas-dras zuidelijk grasland Provinciaal natuurdomein Drooghout

Klimaatrobuuste inrichtingen in het speerpuntgebied Munsterbeek

In Limburg werken Regionaal landschap Haspengouw & Voeren, provincie Limburg en Stad Bilzen samen om in het speerpuntgebied Munsterbeek te komen tot een klimaatrobuuste inrichting. Die maatregelen worden genomen op het grondgebied van de stad Bilzen en de gemeente Zutendaal. ​

Enkele concrete voorbeelden:

 • Weerstandspad – Oude Beekstraat
 • Behoud van biodiverse graslanden in beekvalleien
 • Begeleiding van landbouwbedrijven mbt waterbeheer
 • Brondopstuwing en waterafvoervertraging in het buitengebied
 • Herstel en vernatuurlijking van watersystemen

Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek

De Provincie Oost-Vlaanderen engageert zich om via de verkregen middelen de Zwalmvallei verder klimaatrobuust in te richten. Op het grondgebied van de stad Zottegem en de gemeenten Zwalm, Horebeke en Brakel worden onder andere een aangepast erosiebestrijdingsplan uitgewerkt en stuwtjes geplaatst.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Aangepast erosiebestrijdingsplan meer integraal realiseren in overleg met de landbouwsector
 • Stuwtjes plaatsen ifv bovenstrooms water ophouden, infiltratie en sedimentvang
 • Een gecombineerd GOG/wateropslagbekken realiseren op de Wijlegemse beek: voorbereidend studiewerk
 • Blauw-groen netwerk versterken


De Vlaamse Overheid financiert 80% van de kosten met middelen vanuit het Vlaams Klimaatadaptatieplan, waarbinnen de principes van de Blue Deal werden geïntegreerd om de waterschaarste- en droogteproblematiek aan te pakken. Via die bijkomende middelen zijn ondertussen in totaal 15 lokale gebiedscoalities aan de slag binnen het programma Water-Land-Schap 2.0.

Meer: https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met