Oproep voorstellen equivalente maatregelen MAP 6

Om de waterkwaliteit te verbeteren zet MAP 6 onder meer in op de gerichte inzaai van vanggewassen en oordeelkundiger bemesten in de gebieden met een slechte waterkwaliteit. Ook andere maatregelen kunnen bijdragen aan een verbetering van de waterkwaliteit. Het Mestdecreet biedt landbouwers de mogelijkheid om via de zogenoemde equivalente maatregelen te voldoen aan MAP 6. Om het aanbod aan equivalente maatregelen te verruimen, lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een oproep om voorstellen van equivalente maatregelen in te dienen tegen 3 november. Een beoordelingscommissie, opgericht door Vlaams minister Koen Van den Heuvel, adviseert de minister over de ingediende equivalente maatregelen.

Waarvoor kunnen equivalente maatregelen ingezet worden?

Er zijn in MAP 6 drie basismaatregelen in de gebiedstypes 2 en 3 waarvoor een landbouwer een equivalente maatregel kan toepassen als alternatief, namelijk:

  1. de verplichting om extra vanggewassen in te zaaien ten opzichte van een referentieareaal;
  2. de verlaging van de maximale bemestingsnorm voor werkbare stikstof;
  3. de jaarlijkse verplichting om vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 te laten gebeuren door een erkende mestvoerder.

Wat is een equivalente maatregel?

Een equivalente maatregel, of de combinatie van meerdere equivalente maatregelen, geeft de landbouwer de kans om de doelstelling van de basismaatregel op een andere manier te behalen.
Concreet: een equivalente maatregel voor de eerste twee basismaatregelen ‘extra verplichting van de inzaai van vanggewassen’ en/of ‘de verminderde bemesting’, moet ervoor zorgen dat de vermindering van de stikstofverliezen minstens vergelijkbaar is. Voor de derde basismaatregel moet de equivalente maatregel vergelijkbaar zijn met de opvolging van het vervoer van mest door een erkende mestvoerder.

Hoe dient u een voorstel voor een equivalente maatregel in?

Vul het formulier ‘Voorstel van equivalente maatregelen’ in en verstuur het samen met de bijlagen ten laatste op 3 november 2019 naar equivalentemaatregel@vlm.be. U vindt het formulier ook terug op de VLM-website: Thema's > Mestbank > Formulieren en registers > Formulieren Mestbank. Iedereen kan een voorstel van equivalente maatregel indienen. In het voorstel onderbouwt u hoeveel de vermindering bedraagt van de stikstofverliezen bij toepassing van de voorgestelde maatregel. Verder geeft u onder meer aan op welk niveau  de maatregel momenteel toepasbaar is en in welke mate hij al toegepast wordt in de praktijk.

Oprichting beoordelingscommissie equivalente maatregelen

De beoordelingscommissie equivalente maatregelen werd op 19 september 2019 opgericht door Vlaams minister Koen Van den Heuvel. In de commissie zetelen vijf vertegenwoordigers uit wetenschappelijke instellingen uit Vlaanderen en Nederland en zes vertegenwoordigers uit de landbouw- en milieuadministraties. De commissie zal de ingediende voorstellen beoordelen en een advies geven aan de minister. Als de lijst is opgemaakt, kunnen landbouwers gebruikmaken van de equivalente maatregelen.

Innovatie helpt mee de waterkwaliteitsdoelen te halen

Innovatieve equivalente maatregelen kunnen ervoor zorgen dat landbouwers maatregelen kunnen nemen die verder afgestemd zijn op hun bedrijfsvoering. Koen Desimpelaere, diensthoofd Mestbeleid bij de VLM: "Een systeem van equivalente maatregelen kan ervoor zorgen dat innovatie sneller kan opgenomen worden in het beleid en de praktijk. Als innoverende regio met grote uitdagingen voor de waterkwaliteit willen we een voortrekker zijn in Europa voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met