Over Voer, IJse en Dijle (OVID), een landinrichtingsplan rond zuiver water

Vlaanderen heeft de Vallei van de IJse aangeduid als een speerpuntgebied waar we tegen 2027 een goede watertoestand willen bereiken. Daarvoor heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), samen met heel wat partners het landinrichtingsplan OVID opgemaakt. Dat plan doorloopt een openbaar onderzoek bij de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Waterkwaliteit centraal in landinrichtingsplan

Door gerichte ingrepen moet de waterkwaliteit en de structuurkwaliteit van de IJse er in dit heuvelachtige gebied tussen Leuven en Brussel aanzienlijk op vooruit gaan. Daarnaast werken we ook een beperkt aantal acties uit rond vrije vismigratie in de Voervallei en de aanleg van een prikkelpad voor andersvaliden in Kortenberg. Onderstaande acties in de IJsevallei bouwen voort op een reeds goedgekeurd landinrichtingsplan ‘IJsevallei’ in de gemeenten Hoeilaart en Overijse.

  • De structuur van de IJse wordt verbeterd door de rivier op een aantal plaatsen opnieuw te laten kronkelen (meanderen). Zo stroomt het water trager weg. Dat is zowel van belang in perioden van droogte als van wateroverlast. De nieuwe meanders zorgen bovendien voor water met meer zuurstof en een groter zelfzuiverend vermogen, meer structuur in de beekbedding en nieuwe kansen voor het waterleven. Zeldzame vissoorten vinden er plekken om zich voort te planten.
  • We bouwen sterkere groenstructuren uit in de vallei en in het centrum van Huldenberg, en gaan in overleg om knelpunten rond overstorten en huishoudelijk afvalwater op te lossen. Het herstel van enkele komgronden in de vallei zorgt ervoor dat het water langer vastgehouden wordt. Erontstaat meer ruimte voor natte natuur.
  • Ingrepen op de zijlopen van de IJse moeten de instroom van met sediment beladen water uit akkerland gevoelig verminderen. Samen met het sediment komen ook meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de waterloop terecht. Kiezelbedden waar vissen zich voorplanten raken hierdoor bedekt met een laagje modder, waardoor hun paaiplaatsen niet meer geschikt zijn om eitjes af te zetten. Zuiverder water moet zeldzame soorten als kopvoorn en rivierdonderpad hierbij helpen.
  • Knelpunten voor vismigratie worden door en samen met partners aangepakt, ook in de Voer.

Verkleinen impact erosie

De heuvelachtige streek tussen Leuven en Brussel is gekend om zijn erosieproblematiek. Bij hevige neerslag stroomt er water en sediment van de akkers, dat uiteindelijk terechtkomt in de IJse. Voor de zijloop Langegracht werd deze problematiek in detail bestudeerd en besproken in een werkgroep met vertegenwoordigers van Vlaamse administraties, wetenschappelijke instellingen, de landbouwsector, enz.

Om problemen met water- en modderoverlast te beperken moet het water en het sediment ter plaatse beter vastgehouden worden. 5 acties worden ingezet:

  • Landbouwers moeten voldoen aan bepaalde verplichtingen in het kader van het landbouwbeleid om erosie te beperken, zoals de aanleg van grasstroken en/of het uitvoeren van een niet-kerende bodembewerking op bepaalde erosiegevoelige percelen.
  • Landbouwers kunnen zich vrijwillig engageren via de aanleg van grazige stroken via beheerovereenkomsten bij de VLM of de ecoregelingen bij Departement Landbouw & Visserij. Die stroken vangen onderaan de akker sediment op. Vrijwillige maatregelen worden in het gebied veel gebruikt.
  • De gemeenten leggen erosiepoelen aan op plaatsen waar grote sedimentstromen toekomen. Die worden gesubsidieerd via het Erosiebesluit. De VLM ondersteunt gemeenten daarbij door grondverwerving.
  • In de vallei van de Langegracht experimenteren we daarbovenop met 'swales' of erosiegrachten op de hellingen. De steile en complexe hellingen vormen in deze streek echter technische uitdaging. Het landinrichtingsplan voorziet in de aanleg van 3 kilometer swales i.s.m. partners. Als deze proefopstelling positieve resultaten oplevert, opent het deuren voor verdere implementatie in de ruimere regio.
  • Een sedimentvang biedt op korte termijn een grote garantie om de hoeveelheid sediment dat in de IJse terechtkomt drastisch te verlagen. Binnen een zoekzone voorziet het landinrichtingsplan de financiering van deze maatregel i.s.m. partners.

Recreatie

De IJse is ook een mooie rivier om langs te wandelen en de vallei wordt door de ingrepen uit dit plan nog aangenamer om te vertoeven. Daarom voorziet het plan ook ruimte voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur met nieuwe wandelpaden, groenstructuren doorheen de bebouwde kern van Huldenberg en meer contact met water voor jong en oud.

Inspraak

Het voorstel van plan ligt momenteel ter inzage tijdens een openbaar onderzoek in de betrokken gemeenten en is te bekijken op de website van de VLM. Bezwaren of voorstellen tot verbetering indienen kan tijdens het openbaar onderzoek dat nog tot 26 juli Bertem loopt en tot 13 augustus in Tervuren.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact