Skip to Content
Overdrachten van mestverwerkingscertificaten mogelijk tot 30 september 2018

Overdrachten van mestverwerkingscertificaten mogelijk tot 30 september 2018

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, kijken het best nu hun certificatenrekeningen na. Mestverwerkingscertificaten (MVC) voor 2016 moeten immers tegen 30 september 2018 overgedragen worden naar de certificatenrekening van 2016. Een actueel overzicht van de MVC is terug te vinden op de certificatenrekening van 2016 op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > MVC). Overdrachten die te laat worden ingediend, brengt de Mestbank niet in rekening.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de basismestverwerkingsplicht van 2016
Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot.

De bedrijfsgroepen met een basismestverwerkingsplicht voor 2016, kregen eind juni 2018 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest. De bedrijfsgroepen kunnen hun mestverwerkingsplicht van 2016 ook bekijken op het Mestbankloket.

Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht, moeten de bedrijven op 30 september 2018 voldoende mestverwerkingscertificaten hebben. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2016 na. De mestverwerkingscertificaten waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep.

Wie mestverwerkingscertificaten van 2016 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestver-werkingsplicht van het jaar 2016, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2018 overdragen via het Mestbankloket.

Mestverwerkingscertificaten voor het voldoen aan de verwerkingsplicht door een overname van nutriëntenemissierechten (NER) mits mestverwerking

De landbouwers die nutriëntenemissierechten verwerven, door een overname mits mestverwerking van bedrijfseigen mest, moeten ofwel de mest exporteren of die naar een verwerkingsinstallatie voeren.

Ze moeten er ook jaarlijks voor zorgen dat de nodige mestverwerkingscertificaten tijdig op hun MVC-rekening staan. De landbouwers die in 2016 zulke NER hadden, moeten er nu dus voor zorgen dat de nodige mestverwerkingscertificaten van 2016 ten laatste op 30 september 2018 op hun certificatenrekening van 2016 staan.

In tegenstelling tot bij de basismestverwerkingsplicht, mogen ze voor die mestverwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2017 naar de certificatenrekening van 2016 overdragen.

Contacteer ons
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Sara De Bolle dienst Productie en afzet, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Sara De Bolle dienst Productie en afzet, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL