De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd

Op maandag 10 december 2018 wordt de eerste akte van de vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem ondertekend. Daarmee wordt officieel het project beëindigd waarbij 53 hectare landbouwgrond herverkaveld werd van 19 gebruikers waarbij 105 belanghebbenden de akte tekenden.

Ruilverkaveling Molenveld-Rotem

De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem kadert in het project ‘herstructurering landbouwgronden Noordoost-Limburg’, dat een onderdeel vormt van het voormalige ‘Limburgplan’ (2005-2009). Het doel ervan is de kavelstructuur van landbouwpercelen te verbeteren in Noordoost-Limburg. De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem is één van de vier vrijwillige ruilverkavelingen binnen dit project. Het projectgebied bevindt zich in Rotem tussen het natuurgebied De Broeken in het noorden, de Molenweg in het zuiden en tussen de Burgemeester Henrylaan en de Hoogbaan.

In tegenstelling tot een ‘ruilverkaveling uit kracht van wet’ (zoals die in Molenbeersel in uitvoering is), is dit een ‘vrijwillige ruilverkaveling’. In zo’n vrijwillige ruilverkaveling dient elke vruchtgebruiker of eigenaar akkoord te gaan met de herverkaveling alvorens ze uitgevoerd kan worden.

Start project:

Vanaf 2009 werden de eerste keukentafelgesprekken met belanghebbenden gevoerd om het draagvlak voor een vrijwillige ruilverkaveling in dit gebied af te toetsen. Daarna ging de herverkavelaar aan het werk om een eerste versie van het herverkavelingsplan uit te tekenen, waarbij de nodige aandacht werd besteed aan degelijke ontsluiting van het gebied. Door financiële onduidelijkheid werd het project echter tijdelijk on hold gezet.

SALK:

Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) is het actieplan dat het Noord-Limburgse tuinbouwpotentieel moet versterken én bijgevolg ook andere landbouwsectoren de nodige impulsen biedt door het creëren van betere en grotere kavels. De vrijwillige ruilverkaveling Molenveld-Rotem past in dit plaatje en de Vlaamse Overheid, de stad Dilsen-Stokkem en SALK staan in deze ruilverkaveling dan ook samen in voor de kosten. Het SALK bood de nodige financiële ruimte om de ruilverkaveling terug op te starten.

Een definitief herverkavelingsplan voor de ruilverkaveling Molenveld-Rotem werd dan ook nuttig verklaard op 26 april 2018 bij Ministerieel Besluit.

Diezelfde dag werd het ‘Provinciaal Comité voor ruilverkaveling in der minne in Limburg’, samengesteld door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dit comité, met ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), werd belast met de uitvoering van het herverkavelingsplan.

Het Provinciaal Comité, de VLM, het ‘departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten’, de stad Dilsen-Stokkem, de provincie Limburg, FOD Financiën en de belanghebbenden werkten het plan verder uit.

Uiteindelijk tekenden maar liefst 105 belanghebbenden het ruilverkavelingsplan en is 53 hectare landbouwgrond herverkaveld tot wat het nu is: een beter bereikbaar en geoptimaliseerd landbouwgebied.

Door een snelle en accurate samenwerking startten de werken reeds in oktober 2018 en kan op 10 december 2018 de akte al verleden worden. Daarmee wordt deze ruilverkaveling dan ook officieel beëindigd.

Enkele nuttige cijfers over de ruilverkaveling Molenveld-Rotem:

Het projectgebied Molenveld-Rotem omvat iets minder dan 53ha. Na de ruilverkaveling zullen 281 kadastrale percelen herleid worden tot 91 kadastrale percelen. 37 gebruiksblokken met een gemiddelde oppervlakte van 1,5ha zullen herleid worden tot 18 gebruiksblokken met een gemiddelde oppervlakte van 2,8 ha.

Er zullen ongeveer 2000m nieuwe, verharde landbouwwegen aangelegd zijn en een aantal opruimwerken uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 216.000, waarvan € 130.000 via subsidies van het Vlaams Gewest, € 33.000 door Dilsen-Stokkem en € 53.000 via bijdragen vanuit SALK.

Juul Adriaens

Perscontact, Vlaamse Landmaatschappij

Hilde Buts

Inhoudelijk expert

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met