Picknick aan werfkeet kondigt start ruilverkavelingswerken Willebringen aan

Op dinsdag 26 april 2016 opent de Vlaamse Landmaatschappij in de ruilverkaveling Willebringen de werfkeet in Meldert. De werfkeet zal elke dinsdagvoormiddag bemand zijn en is een belangrijk communicatiemiddel tussen de Vlaamse Landmaatschappij en de betrokken eigenaars en geïnteresseerde inwoners. Om u kennis te laten maken met de projectleider, de leidend ambtenaar en de toezichter van de werken nodigt het ruilverkavelingscomité u van harte uit op een picknick. We komen samen om 11u30, aan de Drogenberg in Meldert (zijstraat van de Kerselaarstraat, richting lindeboom).

 

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en kan als voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Dit ruilverkavelingsproject wil gronden herverkavelen en zorgen voor gebiedsgerichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van waterinfrastructuur en het behoud van de landelijke rust. Er zijn 1700 eigenaars, gebruikers en vruchtgebruikers betrokken bij deze ruilververkaveling.

Voorgeschiedenis

Na veel onderzoek en overleg verklaarde minister Schauvliege eind 2011 de ruilverkaveling Willebringen nuttig. Daarbij heeft zij ook de blokgrens definitief vastgesteld en het uit te voeren ruilverkavelingsplan Willebringen goedgekeurd.

In 2013 werden de bestuursorganen van de ruilverkaveling opgericht. Het comité is de rechtspersoon die instaat voor alle aspecten van de uitvoering van de ruilverkaveling. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen die betrokken zijn bij het open ruimtebeleid, van de provincie Vlaams-Brabant en van de landbouwsector. De commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken eigenaars gebruikers, gemeenten en lokale natuurbeschermingsorganisaties, adviseert het comité.

De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt het comité en de commissie van advies in hun opdrachten.

Voor de uitvoering van de ruilverkaveling werden twee grote processen parallel opgestart in 2014: enerzijds de herverkaveling of ‘ruil’ van de percelen, en anderzijds de uitvoering van de in het ruilverkavelingsplan opgenomen (her)inrichtingswerken en -maatregelen. De eerste stappen in het herverkavelingsproces zijn gelegd. De betrokken percelen werden geklasseerd in functie van de bodemgeschiktheid voor landbouw en alle belanghebbenden werden gecontacteerd om hun wensen over de herverkaveling te formuleren. Daarnaast werden de eerste technische ontwerpen voorbereid.

Verbetering van landbouwwegen

De eerste werken in de ruilverkaveling hebben voornamelijk betrekking op de ontsluiting of toegankelijkheid van het gebied. De verbetering van de wegverharding op de bestaande landbouwwegen komt niet alleen ten goede van de aangelanden, maar ook van recreanten zoals fietsers en ruiters. Er wordt gekozen voor duurzame verhardingen op de hoofdontsluitingen in volle beton, kassei of betonspoor met kruispunten in volle beton. Grind-verharding komt enkel voor in secundaire ontsluitingen. De historisch erfgoed kasseiverharding rond de site van de Verbrande toren te Opvelp en de lindeboom te Meldert wordt deskundig herlegd. De breedte van de wegverharding is 3m met 1m grasberm aan elke zijde, behalve voor de wegdelen met betonsporen en voor holle wegen. Voor de wegdelen met betonsporen wordt een nieuwe bouwaanvraag voorbereid. Voor de holle wegen wordt een grasberm langs de weg van maximaal 0,5m voorzien. Bij aanwezigheid van een ecologische waardevolle talud wordt er gekozen voor een manuele uitvoering zonder afgraving van de ecologische berm. De afstroming van het oppervlakte water op deze landbouwwegen wordt opgevangen en afgeleid naar aanliggende grasbermen of grachten. Om sluipverkeer te ontmoedigen worden tractorsluizen voorzien.

De ruilverkaveling werkt ook aan de uitwerking van andere maatregelen. Om wateroverlast in de dorpskernen van Opvelp, Hoksem en Meldert te voorkomen, is het noodzakelijk om wachtbekkens in het landbouwgebied aan te leggen. Hiervoor is momenteel een bouwaanvraag lopende. Voor veiliger fietsverkeer tussen de dorpskernen worden nieuwe fietspaden ontwerpen en besproken met betrokken partners.

Wekelijkse zitdagen te Meldert

De Vlaamse Landmaatschappij is elke dinsdag aanwezig in de werfkeet, zonder afspraak tussen 9u30 en 12u, Drogenberg te Meldert om allerlei vragen te beantwoorden. Op het infobord van de werfkeet zal ook de planning van de werken bijgehouden worden. Vragen kunnen ook per email overgemaakt worden aan info.rvkwillebringen@vlm.be

Voor meer inhoudelijke informatie:

Annick Grillet, projectleider VLM Regio Oost

T 016 31 17 50
annick.grillet@vlm.be

 

Voor meer persinformatie:

Juul Adriaens, communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost

GSM 0493 09 71 79

juul.adriaens@vlm.be

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact