Skip to Content
Plechtige ondertekening Raamakkoord Oudlandpolder

Plechtige ondertekening Raamakkoord Oudlandpolder

Twintig partners werken samen aan klimaatrobuust waterbeheer

Het waterbeheer van de Oudlandpolder staat voor grote uitdagingen. Er is in het gebied nood aan afgestemd peilbeheer voor het natuurgebied Uitkerkse Polders en voor de landbouw in het gebied. Die heeft grotere nood aan waterbuffering. De klimaatontwrichting laat zich in de Oudlandpolder nadrukkelijk voelen. Twintig partners sluiten vandaag een Raamakkoord onder voorzitterschap van gouverneur Decaluwé.

De Oudlandpolder is een vlak gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke.

De ondertekening van het Raamakkoord is een historische en noodzakelijke stap naar een klimaatrobuust waterbeheer in dit poldergebied. Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder:

  1. Beperken van overstromings- en droogterisico’s;
  2. De gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied;
  3. De noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en
  4. Het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur.

Het Raamakkoord beantwoordt deze uitdagingen met 15 strategische voorwaarden en 7 operationele voorwaarden.

De ondertekening van het Raamakkoord is een geslaagd voorbeeld dat aantoont dat overleg tussen sectoren kan uitmonden in een win-winsituatie. De Oudlandpolder kan een mooie piloot vormen voor andere poldergebieden” stelt gouverneur Decaluwé.

Een stuurgroep onder voorzitterschap van de gouverneur waakt over de uitvoering van het Raamakkoord. De volgende stap is de vertaling van het Raamakkoord in een actieprogramma, voor een periode van 5 jaar. Eind 2019 is het eerste actieprogramma voorzien. 

In het kader van de onderhandelingen m.b.t. de goedkeuring van het raamakkoord Oudlandpolder is ook voorgesteld om de coördinatie van de uitvoering van het raamakkoord te doen via de instelling van een landinrichtingsproject Oudlandpolder. De minister bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw heeft op 30 oktober 2018 aan de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht gegeven tot het opmaken van het onderzoek naar opportuniteit en haalbaarheid van een landinrichtingsproject “Oudlandpolder".

Contacteer ons
wim.vanisacker@vlm.be projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
wim.vanisacker@vlm.be projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL