Skip to Content

Projectoproep Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit

Vanaf heden tot 1 oktober 2016 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’. Het departement Landbouw en Visserij, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren deze eerste projectoproep ‘Agrarisch Natuurbeheer en Agrobiodiversiteit’ of kortweg AGNABIO.

De projectoproep richt zich tot landbouwpraktijken die rendabiliteit op bedrijfsniveau combineren met extra kansen voor biodiversiteit. De oproep zal om de twee jaar gelanceerd worden en is thematisch afgebakend.

Ecologisch aandachtsgebied

Dit jaar ligt de focus op de kansen van ecologisch aandachtsgebied (EAG) voor een rendabele en natuurvriendelijke landbouw. Uit cijfers van het Departement Landbouw & Visserij blijkt dat landbouwers zo’n 85 % van de EAG-oppervlakte hebben ingevuld met één maatregel, namelijk groenbedekkers. Andere mogelijke invullingen zijn hierdoor ondervertegenwoordigd maar zouden potentieel interessant kunnen zijn. Centraal in deze projectoproep staat de zoektocht naar het inpassen in de bedrijfsvoering van andere EAG-types die een zo groot mogelijke meerwaarde voor natuur combineren met rendabiliteit in de Vlaamse landbouw.

Doelgroep

Het project wil landbouwers met een rendabel landbouwbedrijf in staat stellen goede keuzes te maken in hun bedrijfsvoering om biodiversiteit extra kansen te geven. Om dit zo ruim mogelijk te verspreiden en te stimuleren, worden geen beperkingen opgelegd aan wie een projectvoorstel kan indienen, maar wordt bij de selectie voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Praktisch

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 1 oktober 2016. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 01/01/2017, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31/12/2018. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project. De organisatie moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25 % van het totale bedrag.

Contacteer ons
Brigitte Borgmans Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Eva Snijders Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Katleen Vanessche Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Brigitte Borgmans Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Eva Snijders Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Katleen Vanessche Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL