Provincie legt bijkomende waterbuffering met spaarfunctie aan langs Moubeek (Zedelgem)

De Provincie West-Vlaanderen heeft in samenwerking met lokale landbouwer Dieter Meulemeester en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een gecontroleerd overstromingsgebied met private spaarfunctie langs de Moubeek aangelegd.

Het gaat om een integraal waterbeleidsproject waarbij er ruimte gemaakt werd voor water in combinatie met een water spaarfunctie. Met deze werken slaat de Provincie twee vliegen in één klap: de bewoners stroomafwaarts krijgen een bijkomende bescherming tegen wateroverlast en de betrokken landbouwer kan het gecapteerde water gebruiken in de bedrijfsvoering. Er kan nu voor 8.000m³ op het terrein gebufferd worden en voor 5.000m³ water opgeslagen worden.

Aanleiding
De Moubeek is een waterloop die het oppervlaktewater van Wijnendale en de omliggende landbouwgronden afvoert richting Brugge. De beek maakt deel uit van het bekken van de Kerkebeek en zorgt geregeld voor wateroverlast. Op enkele plaatsen langs de Moubeek doen zich soms overstromingen voor.

De Provincie zocht samen met landbouwers, die eigenaar zijn van gronden langs de Moubeek, naar mogelijkheden om de afvoer van de Moubeek te vertragen en de waterberging in het valleigebied te vergroten.

Samenwerking
De landbouwer Dieter Meulemeester en zijn familie stelden kosteloos hun grond ter beschikking, de Provincie West-Vlaanderen ontwierp het inrichtingsplan en voerde dit uit en de Vlaamse Landmaatschappij subsidieerde de werken voor 30%. De inrichting kostte in totaal 140.000 euro.

Wateroverlast vermijden en watervoorraad voor landbouwer © Provincie West-Vlaanderen
Wateroverlast vermijden en watervoorraad voor landbouwer © Provincie West-Vlaanderen

Uitgevoerde werken

Een deel van het perceel werd afgegraven om zo extra waterbuffering mogelijk te maken en de buffercapaciteit van het perceel te vergroten. De uitgegraven grond werd gebruikt om aansluitend aan het achterliggend akkerperceel een deel van het weiland op te hogen dat buiten de valleistructuur van de waterloop ligt. Het afgegraven perceel werd ingedijkt om de buffercapaciteit nog extra te vergroten zonder de aanliggende en/of bovenstroomse percelen bijkomend te belasten.

Een herprofilering van het weiland en de plaatsing van een vertraagde afvoer (door middel van een buis met diameter 250 mm) zorgen ervoor dat het weiland makkelijker droog kan komen na overstroming.

Door de werken zijn er dus zowel voor de waterhuishouding als voor de landbouw voordelen. Het water wordt bovenstrooms vastgehouden om een zwaar belast watersysteem stroomafwaarts te ontlasten. De betrokken landbouwer van zijn kant kan een extra watervoorraad aanleggen, krijgt een uitbreiding aan het aangrenzende akkerland door de ophoging en de waterafvoer van het weiland werd verbeterd.

Ruimte voor water, een meerwaarde voor mens en omgeving © Provincie West-Vlaanderen
Ruimte voor water, een meerwaarde voor mens en omgeving © Provincie West-Vlaanderen

Aandacht voor natuur
Het creëren van de extra ruimte voor water geeft ook meer kansen voor biodiversiteit. In samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland en Polders wordt nu nog gekeken om kleine landschapselementen aan te planten zonder dat de ​ waterberging en het water sparen daarbij in het gedrang komen.

De VLM onderzoekt de mogelijkheid om beheerovereenkomsten af te sluiten langs de randen van het gebied.

Landinrichtingsplan Moubeek Vloethemveld
De aanleg van het overstromingsgebied is een onderdeel van het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld van de VLM. Dit plan legt een langetermijnvisie vast voor het beheer van het erfgoedlandschap, het onthaal op de natuur- en erfgoedsite en de functie van de beschermde gebouwen.

 

Foto's © Provincie West-Vlaanderen

Liesbeth Gellinck

Projectleider

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact