Publieke inspraak over kennisgeving plan-milieueffectenrapportage zevende Mestactieplan

Vanaf 14 juni tot en met 12 augustus kan iedereen opmerkingen geven over de kennisgeving van de plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) over het zevende Mestactieplan (MAP 7). Dat document ligt bij elke gemeente ter inzage.

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Ze doet dat in uitvoering van de Nitraatrichtlijn.

In MAP 7 staan maatregelen om de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren. Met MAP 7 wil Vlaanderen de waterkwaliteit in lijn brengen met de doelen, bepalingen en timing zoals die voorzien zijn in de Europese wetgeving, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is. De relevante Europese wetgeving bestaat uit de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-MER opgestart. Een eerste stap in die procedure is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Kennisgevingsnota inkijken

U kunt van 14 juni 2023 tot en met 12 augustus 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aanvullende milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U vindt de kennisgevingsnota ook terug op de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage.

U kunt de kennisgevingsnota tenslotte inkijken op uw gemeentehuis of stadhuis en bij de VLM of het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Opmerkingen bezorgen

Tot en met 12 augustus 2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten op het onderstaande adres of e-mailadres:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
[email protected]

 

Meer informatie

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage ​ of bellen naar het gratis nummer 1700.

 

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact