Skip to Content
Ruilverkaveling moet landbouwstructuur Molenbeersel verbeteren

Ruilverkaveling moet landbouwstructuur Molenbeersel verbeteren

Oprichting ruilverkavelingscomité is de laatste stap om in Kinrooi de ruilverkaveling op gang te trekken

De komende acht jaar gaat de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de gemeente Kinrooi en een zopas opgericht ruilverkavelingscomité aan de slag om de perceelstructuur van het landbouwgebied in Molenbeersel te verbeteren en de akkers en velden beter te ontsluiten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelde gisteren (18 december 2020) de oprichting van het ruilverkavelingscomité voor aan de Vlaamse regering, die akkoord ging. “Samen met de landbouwers willen we ervoor zorgen dat ze enerzijds bereikbare en grotere percelen krijgen en anderzijds willen we inrichtingen doen die tegemoet komen aan de droogte. Met de integrale aanpak van een ruilverkaveling, kunnen we aan beide doelstellingen tegemoet komen”, aldus Demir. Ook burgemeester Jo Brouns van Kinrooi is tevreden dat het project uit de startblokken schiet.

In september 2019 verklaarde de toenmalig Vlaams minister van Omgeving de ‘ruilverkaveling Molenbeersel’ nuttig. De volgende en laatste stap, voor een ruilverkaveling van start kon gaan, was echter het oprichten van een ruilverkavelingscomité. Minister Demir stelde op vrijdag 18 december 2020 het comité voor, waarna de Vlaamse regering is overgegaan tot het effectief oprichten van het ‘ruilverkavelingscomité Molenbeersel’.

Het ruilverkavelingscomité is vanaf nu verantwoordelijk voor de uitvoering van het hele project. Het comité bestaat uit elf leden, samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante beleidsdomeinen van de overheid en enkele vertegenwoordigers van de Provinciale Landbouwkamer Limburg. Naast het comité, wordt ook een commissie geïnstalleerd, een adviserend orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van eigenaars en beheerders en uit enkele neutrale instanties uit de regio.

Het ruilverkavelingscomité gaat nu samen met de  gemeente Kinrooi en de Vlaamse Landmaatschappij, onder de voogdij van minister Demir, aan de slag om het landbouwgebied rondom de dorpskern van Molenbeersel in te richten. “861 ha beslaat het gebied van de ruilverkaveling, waarvoor 7,5 miljoen euro wordt uitgetrokken. Vlaanderen neemt daarvan 5,3 miljoen euro voor zijn rekening, de gemeente Kinrooi en de eigenaars staan in voor de overige bedragen”, zegt Demir.

Het einde van het ruilverkavelingsproject wordt tegen 2028 verwacht. In de periode tot dan worden de perceelstructuren van het landbouwgebied verbeterd en worden akkers en velden beter ontsloten. Ook het landschapsbeeld moet tegen dan sterker zijn. “Kleine landschapselementen zoals houtkanten en hagen worden uitgebreid en tegen het natuurgebied Stramprooierbroek worden boskamers en graslanden verankerd voor de toekomst. De omgeving van de Keijersmolen wordt bovendien ontwikkeld als ontmoetingsruimte voor inwoners van Kinrooi en het Brandven wordt verder opgewaardeerd als natuurgebied”, zegt Demir.

Met de uitvoering van het plan draagt het ruilverkavelingscomité zo ook bij aan klimaatdoelstellingen door bebossing en het controleren van de verdroging.

Minister Zuhal Demir: ‘In Jesseren (Borgloon) hebben we al een gelijkaardige ruilverkaveling achter de rug. Daar hebben we de beekvallei van de Marmolbeek vrij gemaakt van landbouwgebruik. De landbouwers hebben we een nieuwe plaats gegeven, waar ze efficiënter kunnen werken door enkele inrichtingen. Het Bellevuebos hebben we er ook uitgebreid. Deze inrichtingen zijn belangrijk geweest voor de landbouwers, maar hebben ook een positieve impact op het klimaat doordat ze verdroging tegen gaan.”

Burgemeester Jo Brouns: “Ook in Molenbeersel willen we de landbouwers versterken door het landbouwgebied te herverkavelen tot grotere en efficiënter te bewerken landbouwpercelen. Het is voor ons en voor de landbouwers ook belangrijk dat ze makkelijker op hun kavels terecht kunnen. Maar anderzijds willen we ook inrichtingen doen die hen helpen om te gaan met de toenemende droogte. Door de integrale aanpak van een ruilverkaveling, kunnen we samen met de landeigenaars en gebruikers beide uitdagingen aangaan.’

Vanaf midden 2021 worden alle eigenaars en gebruikers betrokken in het proces, wanneer een eerste openbaar onderzoek plaatsvindt. Tot dan kan iedereen met vragen rond de ruilverkaveling terecht bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Paul De Vis Projectmanager Molenbeersel, VLM
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Paul De Vis Projectmanager Molenbeersel, VLM
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL