Skip to Content
Ruilverkaveling Molenbeersel nuttig verklaard

Ruilverkaveling Molenbeersel nuttig verklaard

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft het ruilverkavelingsproject Molenbeersel nuttig verklaard. Na jaren van grondige voorbereiding en studiewerk, kan nu gestart worden met de uitvoering van dit ruilverkavelingsproject dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente Kinrooi.

Koen Van den Heuvel: “Het project is opgestart ten tijde van het Limburgplan en geeft mee uitvoering aan de doelstellingen uit het SALK2-project om de landbouw in de regio van Noord-Limburg te ondersteunen en klaar te maken voor de toekomst. Met een projectbudget van 7,5 miljoen euro, waarvan het Vlaams Gewest 5,3 miljoen euro voor zich neemt, investeert de Vlaamse overheid, samen met de gemeente Kinrooi, in een duurzame, rendabele landbouw en de omgevingskwaliteit in Molenbeersel en omgeving.”

Burgemeester Jo Brouns: ”De oppervlakte van het ruilverkavelingsproject beslaat 861 hectare. De hoofddoelstelling van de ruilverkaveling Molenbeersel is om de perceelstructuren te verbeteren en een goede ontsluiting van de percelen te verzekeren.  Dat gebeurt door een herverkaveling waardoor grotere en regelmatige landbouwkavels gerealiseerd worden. Naast landbouwdoelstellingen zet het ruilverkavelingsproject ook in op andere thema’s, zoals het behoud van het kleinschalig landschap en het uitbreiden van kleinschalige landschapselementen, bos en graslanden in het noordwesten waar het gebied aansluit op het natuurgebied Stamprooierbroek; het verbinden van dit natuurgebied met het zuidwestelijk deel van ditzelfde gebied; structuurherstel van de waterloop Lossing en het uitruilen van zonevreemd landbouwgebruik uit het Boerenbos dat een onderdeel is van het Stamprooierbroek.” 

Schepen van landbouw Wim Rutten: “Daarnaast staan ook de ontwikkeling van de omgeving van de Keijersmolen en van het Brandven als waardevol natuurgebied op de planning en worden een aantal wandelverbindingen gerealiseerd. Op deze manier zorgen we voor verweving van landbouw en natuur waar het kan, maar scheiden we het landgebruik waar het moet en geven we de landbouwers de nodige rechtszekerheid. Om al die doelstellingen te realiseren is een grondbehoefte van ongeveer 80 hectare nodig, waarvan op dit moment ongeveer 42 hectare reeds verworven is.  Ook de komende jaren zal De Vlaamse Landmaatschappij daarom nog gronden aankopen.”

Door de nuttigverklaring kan de uitvoeringsfase van het project starten: die omvat enerzijds de uitvoering van inrichtingswerken op het terrein. En daarnaast start gelijktijdig de herverkavelingsprocedure op waarmee de percelen herschikt worden, en die zal beëindigd worden met de ondertekening van de ruilverkavelingsakte. De totale uitvoeringstermijn van het project zal ongeveer acht jaar bedragen.

 

Contacteer ons
Juul Adriaens communicatieverantwoordelijke
Paul De Vis Projectleider Molenbeersel
Juul Adriaens communicatieverantwoordelijke
Paul De Vis Projectleider Molenbeersel
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL