Ruilverkaveling Willebringen nuttig verklaard

Op 28 november 2011 heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, de ruilverkaveling Willebringen nuttig verklaard. De beslissing omvat de vaststelling van de lijst van de percelen die het onderwerp zullen zijn van de ruilverkaveling en de goedkeuring van het ruilverkavelingsplan, waarop de inrichtingsmaatregelen en de voorwaarden voor de herverkaveling staan aangeduid.

De ruilverkaveling Willebringen ligt op het grondgebied van vier gemeenten: Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen. De oppervlakte van het project bedraagt 2.578 hectare. De ruilverkaveling Willebringen kan als een voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject, met als doel een herverkaveling van gronden in combinatie met gebiedsberichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van waterinfrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

Voorgeschiedenis

Zoals elke ruilverkaveling kent ook die in Willebringen al een lange voorgeschiedenis. In 1996 werd het onderzoek naar het nut ingesteld en werd gestart met de studie van het gebied en de uitwerking van een ruilverkavelingsplan. Het onderzoek werd begeleid door een coördinatiecommissie waarin de administraties, de provincie en de landbouwkamer vertegenwoordigd waren, en er vond veelvuldig overleg plaats met de gemeenten en de middenveldsectoren. Het ontwerp van ruilverkavelingsplan, met daarop de maatregelen voor landbouw, natuur, landschap, bos en wildbeheer, water, archeologie en cultuurhistorie, verkeer en recreatie, was eind 2003 klaar. In 2004 werd het project voorlopig goedgekeurd door de Vlaamse minister en kon er gestart worden met de opmaak van een milieueffectenrapportage (plan MER). In 2009 vond het openbaar onderzoek plaats over het ruilverkavelingsplan en het plan MER.. Bij dit openbaar onderzoek konden de belanghebbenden  hun opmerkingen en bezwaren indienen. In 2010 besliste de bevoegde minister, op advies van de coördinatiecommissie, om een aanvullend openbaar onderzoek over de blokgrens te organiseren. Eind 2011 tenslotte heeft minister Joke Schauvliege de ruilverkaveling Willebringen nuttig verklaard. Hierbij heeft zij ook het kavelplan definitief vastgesteld en het ruilverkavelingsplan Willebringen goedgekeurd.

Nog even geduld

Al is de ruilverkaveling Willebringen nuttig verklaard, de belanghebbenden en de inwoners van het gebied zullen nog even geduld moeten oefenen. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject kan pas definitief van start gaan na de oprichting van het ruilverkavelingscomité Willebringen en van de commissie van advies. Die oprichtingen worden verwacht in de loop van dit jaar. Ondertussen zal de Vlaamse Landmaatschappij, die de secretariaatsfunctie van alle ruilverkavelingen waarneemt, de administratieve en technische voorbereidingen treffen om de effectieve opstart van de uitvoering van de ruilverkaveling Willebringen mogelijk te maken.

De ruilverkavelingsverrichtingen zullen starten met een openbaar onderzoek over de oppervlakte die een gebruiker of eigenaar heeft of ‘inbrengt’ in de ruilverkaveling en over de cultuur- en bedrijfswaarde van die gronden (de bodemgeschiktheid voor landbouw). Alle eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers van gronden in de ruilverkaveling zullen via aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld van dit openbaar onderzoek dat  hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2013 zal plaatsvinden.

Voor meer informatie kan u terecht bij projectleider Annick Grillet: [email protected] of 016/31 17 50.
Voor meer persinformatie kunt u terecht bij de communicatieverantwoordelijke van regio Oost Juul Adriaens: [email protected] of 0473/09 71 79.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact