Skip to Content

Ruilverkavelingsakte Zondereigen ondertekend

Op donderdag 21 april werd in zaal de Kunstvrienden in Merksplas de ruilverkavelingsakte ondertekend van de ruilverkaveling Zondereigen. De eigendom van de nieuwe percelen, gelegen in de ruilverkaveling, zijn daarmee officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaars.  Een belangrijke stap in het voltooien van dit ruilverkavelingsproject, waar de Vlaamse overheid aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de toekomst van een duurzame landbouw en in de kwaliteit van de open ruimte in een gebied, gelegen op het grondgebied van Merksplas, Baarle-Hertog, Turnhout en Hoogstraten.

De ruilverkaveling Zondereigen heeft oog voor alle factoren die een leefbaar platteland mogelijk maken: landbouw, landschap en natuur, fietsen en wandelen, veilig verkeer, de kwaliteit van het water en het erfgoed van de streek. Voor landbouw werden verspreide kavels gegroepeerd tot grotere kavels met een regelmatige vorm (= herverkaveling), zorgden nieuwe of verbeterde wegen voor beter bereikbare gronden en werden de knelpunten in de hoofdafwatering weggewerkt. Nieuwe of verbeterde verkeersveilige paden leiden de fietser en wandelaar naar hoekjes van Zondereigen die tot nog toe onbereikbaar waren, bijvoorbeeld in de vallei van het Markske, Merkske en Noordermark.

Enkele cijfers

Het ruilverkavelingsproject Zondereigen beslaat een oppervlakte van ongeveer 1.450 ha.  In dit project waren in totaal een 650 eigenaars, vruchtgebruikers en/of gebruikers betrokken.  Door de uitgevoerde herverkaveling werd het aantal kadastrale percelen verminderd van 2163 tot 764. Daardoor kunnen gebruikers op een efficiëntere manier aan bedrijfsvoering doen.  

In combinatie met de herverkaveling werden ook inrichtingswerken uitgevoerd. Op meer dan 1.000 ha landbouwgrond zijn werken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het dempen van oude kavelsloten en het graven van nieuwe kavelsloten. Verder werd een 17-tal kilometer bestaande en nieuwe wegen (her)aangelegd in zand, steenslag, betonstraatstenen, beton of tweesporenbeton. 

Kansen voor natuur

Grondruil in de vallei van het Merkske en Markske maakte het mogelijk om een grensoverschrijdend natuurgebied aan te leggen. Hetzelfde instrument wordt toegepast om een aaneengesloten natuurgebied te creëren ter hoogte van de depressie van het Moer. Door natuurinrichtingswerken worden o.a. in de vallei van Merkske en Markske, het Moer, aan het Bootjesven en het Strikkeven de natuurpotenties verhoogd.  Door de aanleg van enkele rietmoerassen op zijlopen van het Merkske en de Noordermark en de aanleg van plasbermen langs enkele waterlopen is er aandacht voor de waterkwaliteit.  Ongeveer een 100-tal hectare voormalige landbouwgronden werd tijdens het project ingericht om natuurdoelen te realiseren ter hoogte van Wortel-Kolonie, het Moer en het beekdal van Merkske/Markske en Noordermark.  Daarvoor werd grosso modo 100.000 m³ voedselrijke bouwvoor afgegraven. Momenteel worden er nog aanplantingen uitgevoerd van ongeveer 1.200 bomen en 22.000 struiken en kleine bomen.

Contacteer ons
Filip De Brabandere Projectleider VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Filip De Brabandere Projectleider VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL