Ruilverkavelingscomité Willebringen opgericht

Op 5 juli 2013 heeft de Vlaamse Regering het ruilverkavelingscomité Willebringen opgericht voor de uitvoering van de ruilverkaveling Willebringen die op 28 november 2011 werd nuttig verklaard door Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Het comité heeft beslissingsbevoegdheid over alle facetten van de uitvoering van de ruilverkaveling.

De ruilverkaveling Willebringen ligt op het grondgebied van vier gemeenten: Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen. De oppervlakte van het project bedraagt 2.578 hectare. De ruilverkaveling Willebringen kan als een voorbeeld beschouwd worden van een modern, geïntegreerd plattelandsproject, met als doel een herverkaveling van gronden in combinatie met gebiedsberichte oplossingen inzake kwaliteitsvol wonen, duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van waterinfrastructuur en het behoud van de landelijke rust.

Voorgeschiedenis

Zoals elke ruilverkaveling kent ook die in Willebringen al een lange voorgeschiedenis. In 1996 werd het onderzoek naar het nut ingesteld en werd gestart met de studie van het gebied en de uitwerking van een ruilverkavelingsplan. Het onderzoek werd begeleid door een coördinatiecommissie waarin de administraties, de provincie en de landbouwkamer vertegenwoordigd waren, en er vond veelvuldig overleg plaats met de gemeenten en de middenveldsectoren. Het ontwerp van ruilverkavelingsplan, met daarop de maatregelen voor landbouw, natuur, landschap, bos en wildbeheer, water, archeologie en cultuurhistorie, verkeer en recreatie, was eind 2003 klaar. In 2004 werd het project voorlopig goedgekeurd en kon er gestart worden met de opmaak van een milieueffectenrapportage (plan MER). In 2009 vond het openbaar onderzoek plaats over het ruilverkavelingsplan en het plan MER. Bij dit openbaar onderzoek konden de belanghebbenden hun opmerkingen en bezwaren indienen. In 2010 besliste Vlaams minister Joke Schauvliege om een aanvullend openbaar onderzoek over de blokgrens te organiseren. Eind 2011 tenslotte heeft minister Schauvliege de ruilverkaveling Willebringen nuttig verklaard. Hierbij heeft zij ook het blokgrens definitief vastgesteld en het uit te voeren ruilverkavelingsplan Willebringen goedgekeurd.

Eindelijk uit de startblokken

Met de oprichting van het ruilverkavelingscomité Willebringen wordt het echte startschot gegeven van de uitvoering van de ruilverkaveling Willebringen. Het comité is de rechtspersoon die instaat voor alle aspecten van de uitvoering van de ruilverkaveling. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen die betrokken zijn bij het open ruimtebeleid, van de provincie Vlaams-Brabant en van de landbouwsector. Het comité wordt geadviseerd door een commissie van advies, bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken eigenaars gebruikers, gemeenten en lokale natuurbeschermingsorganisaties. Beide organen zullen in september 2013 voor het eerst bijeen geroepen worden. Het ruilverkavelingscomité en de commissie van advies worden in hun opdrachten bijgestaan door de Vlaamse Landmaatschappij.  

Bij de uitvoering van de ruilverkaveling kunnen twee grote onderdelen worden onderscheiden. Enerzijds is er de  herverkaveling van de percelen, en anderzijds de uitvoering van de op het ruilverkavelingsplan opgenomen (her)inrichtingswerken en –maatregelen.

In het najaar van 2013 wordt al gestart met het proces van de herverkaveling. Alle eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers van gronden in de ruilverkaveling zullen een uitnodiging krijgen voor het eerste onderzoek over de oppervlakte die ze hebben of ‘inbrengen’ in de ruilverkaveling en over de cultuur- en bedrijfswaarde van die gronden (de bodemgeschiktheid voor landbouw). De eerste inrichtingswerken zijn gepland in 2015.

Voor meer informatie kan u terecht bij projectleider Annick Grillet: annick.grillet@vlm.be of 016/31 17 50.
Voor meer persinformatie kunt u terecht bij de communicatieverantwoordelijke voor regio Oost Juul Adriaens: juul.adriaens@vlm.be of 0493/09 71 79.

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

infokrant3 - 2014.pdf

PDF - 2.0 Mb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact