Samen versterken we de open ruimte

De Vlaamse Landmaatschappij in een notendop

Bij de Vlaamse Landmaatschappij geloven we meer dan ooit dat een sterke en veerkrachtige open ruimte vol leven, het antwoord is op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. 

 

We versterken de open ruimte op het platteland en in de stadsrand door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners. 


De open ruimte en het platteland zijn van levensbelang

Vlaanderen is een van de dichtst bevolkte en meest welvarende regio’s van Europa. Op verschillende fronten breekt de VLM een lans voor de open ruimte en het platteland in Vlaanderen. Als we slim investeren in de open ruimte en in het platteland, dan beschermen die ons tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte. Dan kunnen landbouwers voedsel produceren, dan vergroten de overlevingskansen van planten en dieren en dan is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning.


Wat doet de VLM om de open ruimte en het platteland te versterken?

Een dynamisch openruimtebeleid en plattelandsbeleid

De VLM geeft het Vlaams openruimtebeleid en het plattelandsbeleid mee vorm. Een gebiedsgerichte aanpak, het ondersteunen van lokale initiatieven en de verhoging van de omgevingskwaliteit en de leefbaarheid zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen.

Waterlopen en landschappen vol leven

De VLM waakt over de waterkwaliteit door te controleren hoeveel mest landbouwers op hun land gebruiken en bij te sturen indien nodig. Dat gebeurt binnen het mestbeleid, dat we mee op poten zetten. Tegelijk ondersteunen en stimuleren we landbouwers om akkers en weiden natuurlijker in te richten zodat er ook plaats is voor biodiversiteit. Zo ontstaan ecologisch waardevolle landschappen en werken we mee aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur- en milieudoelen.

In actie voor het klimaat

We verzachten de effecten van klimaatverandering. Zo pakt de VLM bijvoorbeeld overstromingen aan door beken opnieuw open te maken en te laten meanderen. Of we leggen overstromingsbekkens aan die het water bij hevige regenval vasthouden en die in periodes van droogte dienst doen als waterreservoir. Erosie gaan we samen met de landbouwers tegen. In ruil voor een vergoeding leggen zij bijvoorbeeld grasstroken aan. Daar bovenop nemen we concrete klimaatmaatregelen om verdere opwarming tegen te gaan. Dat doen we bijvoorbeeld door veengebieden te herstellen, het koolstofgehalte in de bodem te verbeteren en bomen aan te planten.

Inrichten van de open ruimte

De VLM richt de open ruimte zo in dat omwonenden en gebruikers er wel bij varen. We verbinden gemeenten via veilige wandel- en fietspaden, installeren onthaalinfrastructuur en creëren verbindingen die landschappen, water en natuur aan elkaar rijgen.

Gronden kopen, verkopen en ruilen

De VLM koopt, verkoopt en ruilt gronden om complexe, gebiedsgerichte plannen te realiseren. Bij grote infrastructuurprojecten dokteren we oplossingen uit die de impact op de omgeving of op de betrokken eigenaars en gebruikers verzachten of compenseren. Daarnaast streven we ernaar om de toegang tot grond te verzekeren voor belangrijke openruimtefuncties zoals voedselvoorziening en biodiversiteit.


Wat zijn onze troeven?

Doeltreffende middelen

Om complexe, gebiedsgerichte plannen om te zetten in concreet uitvoerbare projecten en om Vlaamse en Europese natuur- en milieudoelstellingen te bereiken heeft de VLM sterke wettelijke middelen in haar koffer. De subsidies voor plattelandsontwikkeling, de Vlaamse grondenbanken, de beheerovereenkomsten, het mestdecreet, landinrichting, ruilverkaveling, natuurinrichting en een digitale dienstverlening via de E-loketten zijn onze bekendste voorbeelden.

Overleg en partnerschap

We overleggen met alle betrokkenen en smeden coalities om de open ruimte en platteland samen in te richten en te versterken. Dat doen we door alle betrokken partijen rond de tafel te brengen:  landbouwers, natuurverenigingen, provincies, gemeenten, regionale landschappen, Vlaamse en Europese partners, onderzoekers, bedrijven, burgers en lokale gemeenschappen.

Gedreven experts

De VLM, dat zijn ongeveer 600 medewerkers met een hart voor open ruimte en platteland: talentvolle projectmanagers, landschapsdeskundigen, topografen, geografen, ingenieurs, biologen, landbouweconomen, bedrijfsplanners, archeologen, communicatiedeskundigen, controleurs, dossierbehandelaars, juristen, ICT-experten, terreinwerkers en administratieve medewerkers. Samen zetten zij hun expertise in om de open ruimte en het platteland in Vlaanderen sterker te maken. Sterk dat is veerkrachtig, dynamisch en vol leven. Zodat de open ruimte en het platteland klaar zijn voor de uitdagingen van morgen!

 

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact