Scheldehelden gezocht en gevonden!

Steun voor 12 lokale initiatieven die landschap en natuur versterken

Na een projectoproep werden 12 kortetermijnprojecten in Klein-Brabant geselecteerd. Zij kunnen in de periode 2019-2020 op Vlaamse medefinanciering rekenen. Met de projecten wordt gewerkt aan verbeterde toegankelijkheid van sites, ecologische verbeteringen, ontsluiting van erfgoed, maar ook aan het sociaal weefsel in de streek.

Vlaanderen maakt 73.462 euro vrij om het project ‘Scheldehelden 2.0’ te ondersteunen. 

De projectoproep, die past in de uitvoering van het ‘landinrichtingsproject Klein-Brabant en Zwijndrecht’, heeft de bedoeling om besturen, organisaties en inwoners die wonen of werken in de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands en Zwijndrecht, te stimuleren tot het indienen van initiatieven die de kwaliteit van de open ruimte in hun leefomgeving ten goede komen. In deze ‘open ruimte’ is een brede waaier van thema’s op het platteland van belang: landschap, natuur, landbouw, welzijn, stilte en rust, duurzame energie, recreatie en toerisme, historisch en cultureel erfgoed, plaatselijk ondernemerschap…

De oproep ‘Scheldehelden 2.0’ is reeds de 5e in zijn soort en ook ditmaal heeft de Vlaamse Landmaatschappij de oproep georganiseerd en begeleid. De ingediende projectvoorstellen werden door een onafhankelijke jury beoordeeld op basis van een aantal criteria zoals: het verhogen van de aantrekkelijkheid van de omgeving, de mate van betrokkenheid van bewoners, de beleving van de cultuurhistorische identiteit, het gebruik van duurzame materialen en uitvoerbaarheid op korte termijn. Dat resulteerde in een selectie van 12 projecten die in 2019 en 2020 kunnen rekenen op een Vlaamse subsidie van 50 % van de projectkosten (maximaal 10.000 euro). Projecten dienen dan binnen de twee jaar te worden afgerond.

 

Lijst van goedgekeurde uitvoeringsinitiatieven

1. Onder De Eiken – lokaal

Door:  Onder De Eiken vzw

Wat:  Onder De Eiken baat een speelbos uit in Lippelo in de gemeente Puurs-Sint-Amands en geeft daar ruimte aan gemeenschapsvormende activiteiten zoals workshops en opleidingen rond openruimtethema’s. Met de subsidie wordt de bouw van een eenvoudig bezoekerslokaal mogelijk. 

Subsidie: 7.000 euro

 

2. Het historisch verhaal van wilgen en notelaars op de Notelaer

Door:  Kempens Landschap vzw

Wat:  Het paviljoen ‘De Notelaer’ op de Scheldedijk in Bornem wordt omgeven door een park met een wilgenarboretum dat verwijst naar de vroegere wilgenteelt en mandenmakerij in Klein-Brabant. Het verwilderde arboretum wordt in ere hersteld door de wilgen terug in hakhoutbeheer te zetten en door nieuwe soorten aan te planten.  In een tweede deelproject wordt de oostelijke toegangsdreef naar de Notelaer hersteld met de aanplant van nieuwe notelaars. 

Subsidie: 10.000 euro

 

3.Ooievaars voor Klein-Brabant

Door:  Marc Nietvelt

Wat:  Tijdens de jaarlijkse trek zijn ooievaars aanwezig in Klein-Brabant. Met de plaatsing van twee ooievaarsnestpalen, nabij het gebied Het Moer in Bornem, worden de eerste broedparen snel verwacht. Vogelbescherming Vlaanderen neemt de communicatie van het project op zich.  

Subsidie: 1.680 euro

 

4. Natuurbelevingspad Sint-Pietersburcht

Door:  vzw Sint-Pietersburcht

Wat:  Met de aanleg van het natuurbelevingspad ‘Kruip eens in de huid van een dier’, in het natuurrijk kader van de schans Sint-Pietersburcht, willen de projectpartners kinderen en jonge gezinnen op een speelse manier met de natuur in contact te brengen. Diersoorten die thuishoren in Klein-Brabant worden voorgesteld aan de hand van doe-opdrachten zoals ‘wandel als een bever over een pad met houtsnippers’ of ‘hang ondersteboven aan een tak zoals een vleermuis’.

Subsidie: 4.375 euro

 

5. Verbeteren educatieve infrastructuur in het gemeentelijk domein Hof van Coolhem

Door: Gemmenten Puurs-Sint-Amands

Wat:  Het vernieuwen en verbeteren van de educatieve en recreatieve infrastructuur van het Hof van Coolhem is van belang om het lokale erfgoed en inheemse natuur aantrekkelijk en boeiend voor te stellen.  Samen met zes verenigingen uit Puurs-Sint-Amands maakt de gemeente werk van het updaten en moderniseren van de infoborden, de wegwijzers, de informatiefolder en de bijen-en vlindertuin.

Subsidie: 10.000 euro

 

6. Herstel Bommelsdijk met heraanleg poel Coelhof

Door: Regionaal Landschap Schelde - Durme

Wat:  In samenwerking met de gemeente Bornem en de eigenaar wordt het dijklichaam van de historische Bommelsdijk in de Vlietvallei (Bornem) hersteld met een verbeterde toegankelijkheid voor de recreant en landbouwvoertuigen. Met de aanplanting van een ‘verdwenen’ bomenrij langs de dijk, wordt een corridor voor onder andere vleermuizen gecreëerd naar het beschermd landschap Het Moer.  Als tweede maatregel wordt vlakbij de Bommelsdijk de historische poel ‘Coolhoef’ opnieuw uitgegraven.

Subsidie: 4.700 euro

 

7. Boekenruilkastjes Puurs – Sint-Amands

Door:  gemeente Puurs-Sint-Amands

Wat:  Door boekenruilkastjes op 8 ontmoetingsplekken te installeren verspreid in de gemeente Puurs-Sint-Amands, wordt ingezet om op een laagdrempelige manier in contact te komen met boeken en op duurzaamheid, ruilen en verbinden in elke dorpsgemeenschap. Het project is de uitbreiding van het succesvolle proefproject met een boekenruilkastje in het park van het Fort van Liezele. De boekenruilkastjes worden gemaakt door de bewoners en medewerkers van een psychiatrisch centrum.

Subsidie: 800 euro

 

8. Toeristisch en educatief in kennis stellen van de historische site Nattenhaasdonk

Door:  Theophiel Segers

Wat:  Nattenhaasdonk is een unieke maar onbekende site aan de rand van de alluviale vlakte van de Schelde. Er is een vermoeden van Romeinse aanwezigheid en in het midden van de 11de eeuw werd een hof met walgracht en een kerk opgericht. In 1825 werd de kerk opgeheven door de toenemende dreiging van overstromingen en vervangen door de Sint-Margarethakerk van Wintam. In een samenwerking met de kerkfabriek, de gemeente Bornem en de Universiteit Antwerpen, verzamelt het project historische, archeologische en natuurhistorische gegevens op een reeks posters en stelt die tentoon op de site en als permanente tentoonstelling in de kerk van Wintam. Hiermee wordt meteen de basis gelegd voor een herbestemming van de kerk van Wintam.

Subsidie: 5.375 euro

 

9. Huveneersheuvel

Door:  Constant De Wit

Wat:  Huveneersheuvel tussen Hingene en Wintam in Bornem is een beschermde archeologische site op Nattenhaasdonk die teruggaat tot in de 11de eeuw, maar ligt er vandaag verwaarloosd bij.  Met de subsidie wordt de herwaardering ingezet en een ontsluiting gerealiseerd door de visualisatie van de vroegere kerk en gracht door aangepaste begroeiing. De kapel en herinneringskruisen worden gerestaureerd. Bewegwijzering en een infobord zorgen in de toekomst voor de nodige informatie. Het project is een samenwerking tussen de kerkfabriek, de gemeente Bornem, Heemkundige kring Klein-Brabant, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, de Vlaamse Waterweg, Toerisme Klein-Brabant, het genootschap Sint-Margaretha en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Subsidie: 9.107 euro

 

10. Actie voor bijen Klein-Brabant

Door:  Natuurpunt Klein-Brabant

Wat:  Met de opmaak van een ‘Bijenplan Klein-Brabant’ wordt bij-vriendelijke beheer en inrichting vertaald naar het leefgebied van de aanwezige soorten. Voorstellen uit het plan worden op geschikte locaties gerealiseerd en er wordt veel belang gehecht aan het bekend maken van de resultaten om anderen aan te zetten tot het nemen van acties voor het ondersteunen van de bij.

Subsidie: 9.275 euro

 

11. Een breed toegankelijke en zintuigprikkelende doe-tuin ontwikkelen samen met de

      buurt met oog voor het historisch erfgoed van het domein Schemelbert

Door:  vzw t’ Onzent

Wat: t’ Onzent in Puurs-Sint-Amands biedt woonondersteuning voor mensen met een beperking. Zij maken de open ruimte op hun domein toegankelijk voor een ruim publiek, zodat de tuin een plaats voor contact met de buurtbewoners kan worden. Er wordt een doe-tuin met wandelpad en met bewegingsactiviteiten aangelegd, een chalet wordt omgebouwd tot buurtcafé, een historische oude brug wordt hersteld en de tuin wordt aangesloten op een nabijgelegen wandelroute.

Subsidie: 10.000 euro

 

12. De narwal van Wintam

Door:  Natuurpunt Rupelstreek

Wat: De vondst van het kadaver van een narwal in 2016 in Wintam was de eerste waarneming in België van deze soort uit het noordpoolgebied. Een levensgrote tekening van een narwal wordt door een streetart-kunstenaar aangebracht tegen de gevel van een paviljoen op het noordelijk eiland nabij de monding van de Rupel in de Schelde. Binnenin het paviljoen vertellen infopanelen het verhaal van de terugkerende vissen en zeezoogdieren.

Subsidie: 1.150 euro

Juul Adriaens

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact